Chiến lược, tầm nhìn

Chiến lược, tầm nhìn:

Đến năm 2020, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk sẽ trở thành một tổ chức tài chính Nhà nước với mục tiêu hỗ trợ phát triển ngành Lâm nghiệp của tỉnh một cách có hiệu quả thông qua việc huy động các nguồn lực xã hội cho việc: Bảo vệ và phát triển rừng, quản lý rừng bền vững, giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu, cải thiện sinh kế cho người làm nghề rừng, bảo tồn đa dạng sinh học.