Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk gồm: Hội đồng quản lý, Ban kiểm soát, Bộ máy điều hành của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, cụ thể như sau:

Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk:

a) Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk có 07 thành viên, gồm:

– Chủ tịch Hội đồng: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

– Phó Chủ tịch Hội đồng: Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh;

– Các ủy viên Hội đồng là đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Sở Tài chính, Sở Công Thương, Kho bạc Nhà nước, Cục Thuế, Chi cục Kiểm lâm.

b) Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm; chế độ làm việc, nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng phân công theo quy định tại Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk.

c) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm ủy viên Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

d) Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Hội đồng trước Ủy ban nhân dân tỉnh và pháp luật.

Ban kiểm soát Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk:

a) Ban kiểm soát Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk có 03 thành viên, gồm:

– Trưởng ban kiểm soát do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk;

– Các thành viên của Ban kiểm soát do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk) bổ nhiệm theo đề nghị của Trưởng ban kiểm soát Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk.

b) Ban kiểm soát Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của mình trước UBND tỉnh, Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk và pháp luật.

c) Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Ban kiểm soát Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk theo quy định tại Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk.

Tổ chức Bộ máy điều hành của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh:

a) Ban Giám đốc: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

b) Các phòng chuyên môn, gồm 05 phòng:

– Phòng Tổ chức – Hành chính;

– Phòng Tài chính – Kế toán;

– Phòng Kế hoạch – Tổng hợp;

– Phòng Kiểm tra – Giám sát;

– Phòng Truyền thông.

c) Các Chi nhánh Quỹ liên huyện, gồm 05 Chi nhánh:

– Chi nhánh Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng liên huyện Krông Bông – Krông Pắc;

– Chi nhánh Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng liên huyện M’Drắk – Ea Kar;

– Chi nhánh Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng liên huyện Ea H’leo – Krông Búk;

– Chi nhánh Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng liên huyện Lắk – Krông Ana;

– Chi nhánh Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng liên huyện Krông Năng – Thị xã Buôn Hồ.

d) Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ.

đ) Các thành viên khác của Bộ máy Điều hành Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk do Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk bổ nhiệm, miễn nhiệm sau khi có sự thỏa thuận của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk.

e) Tùy theo yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể và kết quả hoạt động, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk có thể tuyển dụng, ký kết hợp đồng lao động theo đúng quy định của pháp luật và tự trang trải mọi chi phí theo quy định của pháp luật.

g) Bộ máy điều hành Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của mình trước Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk và pháp luật.

h) Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ máy điều hành Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk theo quy định tại Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk.

Cơ chế tài chính và số lượng người làm việc của Bộ máy điều hành Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk

a) Cơ chế tài chính: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp công lập, được thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, theo quy định tại Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.

b) Số lượng người làm việc: Số lượng người làm việc của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk do Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk quyết định phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định của pháp luật.