Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức Quỹ tỉnh:

Cơ cấu tổ chức Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk gồm: Hội đồng quản lý Quỹ, Ban kiểm soát Quỹ và Bộ máy điều hành Quỹ.

  1. Hội đồng quản lý Quỹ: Có 07 thành viên, Chủ tịch Hội đồng – Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; Phó chủ tịch Hội đồng – Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng; Các ủy viên Hội đồng là lãnh đạo của các Sở, ngành: Tài chính, Công thương, Kho bạc Nhà nước, Cục thuế tỉnh và Chi cục Kiểm lâm.
  2. Ban kiểm soát Quỹ: Có 03 thành viên, 02 thành viên thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, 01 thành viên thuộc Sở Tài chính. Trưởng Ban kiểm soát là Trưởng phòng Tổ chức cán bộ – Sở Nông nghiệp và PTNT.
  3. Bộ máy điều hành Quỹ: Hiện tại Quỹ tỉnh có 01 Giám đốc, 01 Phó Giám đốc và 05 phòng chuyên môn nghiệp vụ (phòng Kế hoạch – Tổng hợp; phòng Kiểm tra, Giám sát; phòng truyền thông; phòng Tài chính – Kế toán và phòng Tổ chức – Hành chính), 5 chi nhánh chi trả cấp huyện (Chi nhánh Quỹ liên huyện Krông Bông, Krông Păk; Chi nhánh Quỹ liên huyện M’ĐRắk, Ea Kar; Chi nhánh Quỹ liên huyện EaH’leo, Krông Buk; Chi nhánh Quỹ liên huyện Lắk, Krông Ana và Chi nhánh Quỹ liên huyện Krông Năng, Buôn Hồ). Bộ máy điều hành Quỹ là cơ quan điều hành các hoạt động thường xuyên của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk.