• Danh mục

Sô hiệu Ngày ban hành Trích yếu
25/2022/TT-BNNPTNT 30-12-2022 Thông tư Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
56 16-09-2022 Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp ...
10/2022/TT-BKHĐT 15-06-2022 Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
01-01-1970
41 28-12-2018 ATM
137/2017/TT-BTC 01-01-1970 Quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo, và tổng hợp quyết toán năm
04/2018/TT-BTC 17-01-2018 HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG
08/2017/TT-BNV 15-12-2017 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 91/2017/NĐ-CP NGÀY 31 THÁNG 7 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
22/2017/TT-BNNPTNT 15-11-2017 Quy định về hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
26/2015/TT-BNNPTNT 29-07-2015 Sử đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT
24/2013/TT-BNNPTNT 06-05-2013 Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
23/2017/TT-BNNPTNT 15-11-2017 Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng
26/2017/TT-BNNPTNT 15-11-2017 Quy định theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch phát triển rừng.
62/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC 16-11-2012 Hướng dẫn cơ chế quản lý sử dụng tiền chi trả DVMTR