• Danh mục

Sô hiệu Ngày ban hành Trích yếu
01-01-1970
41 28-12-2018 ATM
137/2017/TT-BTC 01-01-1970 Quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo, và tổng hợp quyết toán năm
04/2018/TT-BTC 17-01-2018 HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG
08/2017/TT-BNV 15-12-2017 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 91/2017/NĐ-CP NGÀY 31 THÁNG 7 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
22/2017/TT-BNNPTNT 15-11-2017 Quy định về hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
26/2015/TT-BNNPTNT 29-07-2015 Sử đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT
24/2013/TT-BNNPTNT 06-05-2013 Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
23/2017/TT-BNNPTNT 15-11-2017 Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng
26/2017/TT-BNNPTNT 15-11-2017 Quy định theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch phát triển rừng.
62/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC 16-11-2012 Hướng dẫn cơ chế quản lý sử dụng tiền chi trả DVMTR
60/2012/TT-BNNPTNT 11-09-2012 Quy định về nguyên tắc, phương pháp xác định diện tích rừng trong lưu vực phục vụ chi trả DVMTR
85/2012/TT-BTC 25-05-2012 Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ BVPTR
20/2012/TT-BNNPTNT 05-07-2012 Hướng dẫn trình tự thủ tục nghiệm thu thanh toán tiền chi trả DVMTR