• Danh mục

Sô hiệu Ngày ban hành Trích yếu
01-01-1970
41 28-12-2018 ATM
156/2018/NĐ-CP 16-11-2018 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp
17/2018/QĐ-UBND 19-07-2018 Quy định tiêu chí ưu tiên để lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
137/2017/TT-BTC 01-01-1970 Quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo, và tổng hợp quyết toán năm
04/2018/TT-BTC 17-01-2018 HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG
08/2017/TT-BNV 15-12-2017 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 91/2017/NĐ-CP NGÀY 31 THÁNG 7 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
22/2017/TT-BNNPTNT 15-11-2017 Quy định về hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
26/2015/TT-BNNPTNT 29-07-2015 Sử đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT
24/2013/TT-BNNPTNT 06-05-2013 Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
75/2015/NĐ-CP 09-09-2015 Cơ chế, chính sách Bảo vệ và Phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020
23/2017/TT-BNNPTNT 15-11-2017 Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng
78/2002/QĐ-BNN_KL 28-08-2002 Ban hành quy phạm kỹ thuật theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trong lực lượng kiểm lâm
26/2017/TT-BNNPTNT 15-11-2017 Quy định theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch phát triển rừng.