• Danh mục

Sô hiệu Ngày ban hành Trích yếu
56/2024/NĐ-CP 18-05-2024 Nghị định số 56/2024/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của ...
156/2018/NĐ-CP 16-11-2018 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp
75/2015/NĐ-CP 09-09-2015 Cơ chế, chính sách Bảo vệ và Phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020
41/2017/NĐ-CP 04-05-2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
147/2016/NĐ-CP 11-02-2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 99/2010/NĐ-CP
40/2015/NĐ-CP 27-04-2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013
157/2013/NĐ-CP 11-11-2013 QĐ về xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
99/2010/NĐ-CP 24-09-2010 NĐ về chính sách chi trả DVMTR
05/2008/NĐ-CP 14-01-2008 Nghị định về Quỹ BVPTR