Giới thiệu chung

Giới thiệu chung:

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk (sau đây gọi tắt là Quỹ tỉnh) là tổ chức tài chính Nhà nước, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, Quỹ tỉnh trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, được thành lập theo Quyết định số 1687/QĐ-UBND ngày 01/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk; Quỹ tỉnh có tư cách pháp nhân, là đơn vị hạch toán độc lập, có con dấu riêng và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật.

     Chức năng của Quỹ tỉnh:

Tiếp nhận vốn ngân sách của tỉnh, của Trung ương, vốn tài trợ, viện trợ; huy động các nguồn vốn trung và dài hạn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để tạo nguồn vốn.

Tiếp nhận và quản lý nguồn vốn uỷ thác từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các hoạt động theo hợp đồng uỷ thác.

Tiếp nhận và quản lý các khoản đóng góp bắt buộc theo quy định tại Điều 10, Nghị định số 05/2008/NĐ-CP ngày 14/01/2008 của Chính phủ và tại Điều 7, Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ.

Thực hiện hỗ trợ vốn cho các chương trình, dự án, hoạt động phi dự án theo quy định tại Nghị định số 05/2008/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản do các Bộ, ngành Trung ương quy định.

      Nhiệm vụ của Quỹ tỉnh:

Vận động, tiếp nhận và quản lý các khoản đóng góp bắt buộc; nguồn viện trợ, tài trợ, đóng góp tự nguyện, ủy thác của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước; nguồn tài chính hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước.

Tổ chức thẩm định, xét chọn chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án mà Quỹ có thể hỗ trợ kinh phí trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc quyết định hỗ trợ đầu tư.

Hỗ trợ tài chính cho các chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án.

Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các đối tượng trong việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí do Quỹ hỗ trợ.

Thực hiện các quy định của pháp luật về thống kê, kế toán và kiểm toán; chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh.

Quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả các nguồn vốn; bảo toàn và phát triển vốn; tự bù đắp chi phí quản lý.

Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước theo quy định hiện hành.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao hoặc các nhiệm vụ do UBND tỉnh giao nhưng không trái với quy định tại Nghị định số 05/2008/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản do các Bộ, ngành Trung ương quy định.

      Quyền hạn của Quỹ tỉnh:

Phân bổ kinh phí cho từng chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án theo kế hoạch hàng năm được UBND tỉnh phê duyệt.

Kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án được Quỹ hỗ trợ.

Đình chỉ, thu hồi kinh phí đã hỗ trợ khi phát hiện tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn, buôn vi phạm cam kết về sử dụng kinh phí hoặc vi phạm các quy định khác của pháp luật liên quan.

Kiến nghị với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền ban hành, bổ sung, sửa đổi các quy định về đối tượng, hoạt động được hỗ trợ từ Quỹ.