• Danh mục

Sô hiệu Ngày ban hành Trích yếu
240/KH-UBND 22-12-2022 Triển khai thực hiện “Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông trong tiếp nhận thông tin, điều tra, xử lý đối với các hành vi xâm hại trẻ em và theo dõi dữ liệu liên quan ...
1524/QĐ-UBND 11-07-2022 Quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 11/07/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành "Bộ quy tắc ứng xử người Đắk Lắk Văn Minh - Thân thiện - Mến Khách"
419/QĐ – UBND 22-02-2021 Quy chế quản lý và sử dụng Bộ nhận diện thương hiệu tỉnh Đắk Lắk
08/2020/QĐ-UBND 22-01-2020 Về việc quy định số lần tạm ứng, tỉ lệ tạm ứng tiền dịch vụ môi trường rừng hàng năm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
3849/UBND-NN&MT 15-05-2019 Về việc giao nhiệm vụ phê duyệt hồ sơ chi trả tiền DVMTR
326/QĐ-UBND 18-02-2019 Về việc phê duyệt các lưu vực nhà máy thủy điện nội tỉnhlàm cơ sở chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
1602/QĐ-UBND 13-07-2018 Về việc điều chỉnh Điều 1, Quyết định số 2662/QĐ-UBND ngày 12/9/2016 của UBND tỉnh phê duyệt giá trị trồng rừng thay thế diện tích rừng đã chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để xây dựng dự án thủy điện Ea Súp 3 của Công ty ...
1601/QĐ-UBND 13-07-2018 Về việc điều chỉnh Điều 1, Quyết định số 2670/QĐ-UBND ngày 05/10/2015 của UBND tỉnh phê duyệt giá trị trồng rừng thay thế diện tích rừng đã chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để xây dựng công trình thủy điện Ea Đrăng 2
1600/QĐ-UBND 13-07-2018 Về việc điều chỉnh Điều 1, Quyết định số 1413/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh phê duyệt giá trị trồng rừng thay thế diện tích rừng đã chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để xây dựng trung tâm đào tạo nghề Bảo An tại xã ...
1599/QĐ-UBND 13-07-2018 Về việc điều chỉnh Điều 1, Quyết định số 1409/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh phê duyệt giá trị trồng rừng thay thế diện tích rừng đã chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để khai thác chế biến đá làm vật liệu xây dựng ...
1598/QĐ-UBND 13-07-2018 Về việc điều chỉnh, bổ sung một số quy định tại Quyết định số 818/QĐ-UBND ngày 07/4/2018 của UBND tỉnh phê duyệt giá trị trồng rừng thay thế diện tích rừng đã chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để xây dựng công trình đường ...
1596/QĐ-UBND 13-07-2018 Về việc điều chỉnh Điều 1, Quyết định số 1402/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh phê duyệt giá trị trồng rừng thay thế diện tích rừng đã chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án đầu tư trồng bông tập trung ...
1595/QĐ-UBND 13-07-2018 Về việc điều chỉnh Điều 1, Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 27/01/2015 của UBND tỉnh phê duyệt giá trị trồng rừng thay thế diện tích rừng đã chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để xây dựng công trình tuyến đường dây 500KV ...
1594/QĐ-UBND 13-07-2018 Về việc điều chỉnh Điều 1, Quyết định số 1401/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh phê duyệt giá trị trồng rừng thay thế diện tích rừng đã chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để xây dựng cơ sở kinh doanh tại xã Ea Ral huyện Ea ...