Thí điểm đồng quản lý rừng

Thứ Sáu, 07-07-2017 / 12:04:15 Chiều
3084 Lượt xem

THÔNG TIN VỀ ĐỀ ÁN

Đề án thí điểm đồng quản lý rừng gắn với việc triển khai có hiệu quả

Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Vườn quốc gia Chư Yang Sin.

I THÔNG TIN CHUNG
1 Tên dự án Đề án thí điểm đồng quản lý rừng gắn với việc triển khai có hiệu quả Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Vườn quốc gia Chư Yang Sin.
2 Quy mô Diện tích thực hiện 413,04 ha rừng đặc dụng.
3 Đại điểm Tiểu khu 1187 và 119, xã Khuê Ngọc Điền, huyện Krông Bông thuộc lâm phần Vườn quốc gia Chư Yang Sin.
4 Thời gian thực hiện Năm 2017
5 Mục tiêu đề án Thông qua Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng huy động mọi nguồn lực tại địa phương, đặc biệt là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng, thôn buôn sống gần rừng cùng với Vườn quốc gia Chư Yang Sin, chính quyền địa phương tham gia quản lý bảo vệ rừng, xây dựng phương thức sử dụng hiệu quả tài nguyên rừng, tăng thu nhập, cải thiện đời sống của người tham gia quản lý bảo vệ rừng, góp phần thúc đẩy công tác xã hội hóa nghề rừng, hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng; quản lý bảo vệ bền vững diện tích rừng hiện có, nâng cao chất lượng rừng; bảo tồn tài nguyên rừng và đa dạng sinh học; nâng cao năng lực và nhận thức của người dân trong công tác quản lý bảo vệ rừng; tạo việc làm tăng thu nhập góp phần xóa đói giả nghèo, nâng cao đời sống của người dân tham gia làm nghề rừng. Khai tác sử dụng bền vững các loại lâm sản ngoài gỗ theo đúng quy định của pháp luật.

6 Nguồn kinh phí Nguồn thu dịch vụ môi trường rừng năm 2016-2018 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh và Vườn quốc gia Chư Yang Sin.
7 Tình trạng dự án Đã phê duyệt đề án theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc về việc phê duyệt Đề án thí điểm đồng quản lý rừng gắn với việc triển khai có hiệu quả Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Vườn quốc gia Chư Yang Sin; Vườn Quốc gia Chư Yang Sin đang thực hiện các bước tiếp theo.

 

 

Tin liên quan