Trồng rừng thay thế tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông

Thứ Năm, 05-10-2017 / 7:41:41 Sáng
1810 Lượt xem

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

Trồng rừng thay thế tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông

 

I THÔNG TIN CHUNG
1 Tên Dự án –     Trồng rừng thay thế của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông
2 Quy mô –     Diện tích rừng sản xuất: 70 ha
3 Địa điểm –     Khu vực 1: diện tích trồng 28,46 ha, gồm: Lô 1, Khoảnh 2, Lô 1,2,3 – Khoảnh 3 thuộc tiểu khu 1176; Lô 1,2,3,4 – Lô 1,2,3,4 – Khoảnh 3 thuộc tiểu khu 1177; Lô 1,2,3,4 – Khoảnh 3, Lô 1,2,3,4,5,6,7 – Khoảnh 4 thuộc tiểu khu 1182, Yang Hanh xã Cư Đrăm.

–     Khu vực 2: Tông diện tích 41,65 ha, gồm: lô 1,2,3 – Khoảnh 1, Lô 1,2,3,4,5,6 – Khoảnh 2, Lô 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 – Khoảnh 3 thuộc tiểu khu 1153, Ea Tlong xã Cư Pui.

4 Thời gian thực hiện –    Trồng rừng 2015;

–    Chăm sóc, Quản lý bảo vệ và PCCR từ năm 2016 đến 2021.

5 Mục tiêu dự án –     Trồng rừng thay thế diện tích rừng đã chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để xây dựng các công trình, dự án. Nhằm duy trì độ che phủ rừng, phát huy chức năng phòng hộ hiệu quả, cải thiện bảo vệ môi trường, sinh thái; cung cấp sản phẩm của rừng, sử dụng có hiệu quả đất trồng, xác định cây trồng hợp lý, tạo công ăn việc làm, nâng cao đời sống cho người dân trong vùng dự án.
6 Nguồn kinh phí –     Tiền trồng rừng thay thế các đơn vị đã nộp vào Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh
7 Tình trạng dự án –     Đã thực hiện trồng rừng thay thế năm 2015 và tiếp tục chăm sóc từ 2016. Thực hiện phân bổ kế hoạch vốn trồng rừng thay thế theo công văn số 2867/UBND-NN&MT ngày 27/4/2015 của UBND tỉnh và công văn số 2601/UBND-NNMT ngày 12/4/2016 của UNND tỉnh Đắk Lắk. Tổng số tiền đã phân bổ đến 12/2016 là: 3.760.709.440 đồng.

–     Năm 2017 tiếp tục khâu bảo vệ, chăm sóc và quản lý rừng năm thứ 3. Quỹ tỉnh đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch phân khai vốn cho đơn vị theo quyết định số 2133/QĐ-UBND ngày 11/8/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk với tổng số tiền kế hoạch phân bổ là: 807.903.934 đồng. Số tiền đã tạm ứng vốn chăm sóc bảo vệ rừng cho đơn vị đến ngày 27/9/2017 là: 586.575.000 đồng