Triển khai các văn bản của Trung ương

Thứ Ba, 25-06-2019 / 7:59:09 Sáng
1107 Lượt xem

 

Thực hiện Công văn số 4868/UBND-KT ngày 18/6/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai các văn bản của Trung ương.

Ngày 25/6/2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn số 1758/SNN-KHTC yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực được giao phụ trách chủ động nghiên cứu, phổ biến các văn bản sau:

1.Quyết định số 20/2019/QĐ-TTg ngày 12/6/2019 của Thủ tướng chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

2.Thông tư số 26/2019/TT-BTC, ngày 10/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước.

Các văn bản trên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tại địa chỉ http://www.daklak.gov.vn (tại mục văn bản Quy phạm pháp luật).