HỌP GIAO BAN THÁNG 8/2019

Thứ Tư, 14-08-2019 / 1:50:36 Sáng
1265 Lượt xem

Sáng 13/8/2019 Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp giao ban tháng 8, sơ kết kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2019. Cuộc họp do đồng chí Nguyễn Minh Chí – Giám đốc Quỹ tỉnh chủ trì. Tham dự có các đồng chí Trưởng/Phụ trách các Phòng/Chi nhánh Quỹ liên huyện và toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Quỹ tỉnh.

Sau khi nghe đồng chí Lưu Thanh Hoài – Trưởng phòng Kế hoạch báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm của Quỹ tỉnh; ý kiến đóng góp của các phòng chuyên môn, các Chi nhánh Quỹ liên huyện; đồng chí Nguyễn Minh Chí – Giám đốc Quỹ tỉnh phát biểu kết luận và triển khai nhiệm vụ trong 5 tháng cuối năm 2019 một số nội dung chủ yếu sau:

– Yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Quỹ tỉnh cập nhật, nghiên cứu các văn bản có liên quan để tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ của Quỹ tỉnh đúng quy định.

– Trưởng/Phụ trách các Phòng/Chi nhánh Quỹ liên huyện quán triệt đến cán bộ, nhân viên thường xuyên nghiên cứu Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính để ban hành văn bản đúng thể thức quy định, tránh trường hợp bị trả lại văn bản khi tham mưu lãnh đạo ký.

– Tăng cường công tác kiểm tra diện tích rừng tham gia cung ứng DVMTR tại các đơn vị chủ rừng, đảm bảo ổn định diện tích rừng cung ứng DVMTR.

– Sau khi được UBND tỉnh phê duyệt phương án hỗ trợ trồng cây phân tán năm 2019 trên địa bàn tỉnh, khẩn trương tham mưu triển khai để kịp thời vụ trồng rừng.

– Tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định và phê duyệt phương án quản lý bảo vệ rừng và chi trả tiền DVMTR năm 2019 cho các chủ rừng.

– Phối hợp với Viettel Pay và các chủ rừng là tổ chức và UBND cấp xã hoàn thành việc mở tài khoản ngân hàng để chi trả tiền DVMTR qua tài khoản ngân hàng đối với bên nhận khoán theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT và UBND tỉnh.

– Phối hợp với phòng GD-ĐT các huyện và BGH các Trường tổ chức 10 chương trình chính sách chi trả DVMTR đồng hành cùng học sinh đến trường tại các trường THCS trên địa bàn các huyện có diện tích rừng cung ứng DVMTR.

– Tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND ban hành Quyết định phê duyệt danh sách các đơn vị sản xuất công nghiệp có sử dụng nguồn nước để lập kế hoạch thu tiền DVMTR nhằm gia tăng nguồn thu trên địa bàn tỉnh.

– Tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình chính sách chi trả DVMTR đồng hành cùng học sinh đến trường giai đoạn 2017-2019.

– Phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Hạt Kiểm lâm các huyện xây dựng Bản đồ chi trả tiền DVMTR trên địa bàn tỉnh để làm cơ sở chi trả tiền DVMTR theo quy định tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

– Tham mưu cho Hội đồng quản lý Quỹ, Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND ban hành Quyết định điều chỉnh kế hoạch thu chi tiền DVMTR năm 2019 đã được ban hành tại Quyết định số 672/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của UBND tỉnh.

– Thực hiện việc tạm ứng và thanh toán tiền DVMTR năm 2019 cho các chủ rừng và UBND cấp xã theo đúng quy định.

– Thường xuyên cập nhật, theo dõi diễn biến rừng trong lưu vực chi trả DVMTR; phát hiện đề xuất xử lý các đơn vị được nhận tiền DVMTR nhưng đã để rừng bị tác động.

– Triển khai các lớp tập huấn, Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan đến Chính sách chi trả DVMTR, trồng rừng thay thế tới các đơn vị, tổ chức, cá nhân có cung ứng và sử dụng DVMTR và mọi tầng lớp nhân dân.

– Xây dựng Kế hoạch thu chi tiền DVMTR năm 2020 báo cáo Hội đồng quản lý Quỹ thông qua, trình UBND tỉnh phê duyệt.

Xuân Vân – P.Truyền thông