Ban hành Bộ Chỉ số đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh

Thứ Sáu, 10-09-2021 / 1:41:01 Sáng
506 Lượt xem

Ngày 06/9/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2450/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ Chỉ số đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Xem chi tiết Quyết định số 2450/QĐ-UBND tại đây

Theo đó, đối tượng áp dụng của Bộ Chỉ số đánh giá, xếp hạng công tác CCHC trên địa bàn tỉnh gồm các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Nội dung và tiêu chí đánh giá kết quả CCHC của cấp sở, cấp huyện gồm: kết quả thực hiện CCHC; tác động của CCHC (điều tra xã hội học); nội dung, tiêu chí, thang điểm chuẩn cụ thể để đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác CCHC của cấp sở, cấp huyện.

Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC cấp sở và cấp huyện được cấu trúc thành 8 lĩnh vực đánh giá: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; Cải cách thể chế; Cải cách TTHC; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; Tác động CCHC.

Trong đó, Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC cấp sở có 38 tiêu chí, 85 tiêu chí thành phần; Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC cấp huyện có 44 tiêu chí, 94 tiêu chí thành phần và đều được tính thang điểm đánh giá là 100 điểm; trong đó điểm đánh giá CCHC là 75 điểm, điểm đánh giá qua điều tra xã hội học là 25 điểm.

Về nguyên tắc thực hiện, phải đảm bảo chính xác, khách quan, minh bạch, dân chủ và công bằng trong việc đánh giá, xếp hạng; bám sát các quy định, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh về CCHC; đồng thời xem xét các đặc thù về yêu cầu nhiệm vụ, điều kiện thực tế của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương. Kết quả của cơ quan, đơn vị, địa phương phải phản ánh đúng thực chất kết quả, hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ đã được quy định.

UBND tỉnh giao Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai việc tự chấm điểm, xác định Chỉ số CCHC trong phạm vi trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương theo Bộ Chỉ số đánh giá, xếp hạng, công tác CCHC và các quy định, hướng dẫn của cơ quan liên quan. UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Bộ Chỉ số đánh giá, xếp hạng công tác CCHC xây dựng và triển khai đánh giá Chỉ số CCHC tại địa phương, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong công tác theo dõi, đánh giá CCHC.

Phòng Truyền thông

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh