Ban hành Kế hoạch tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023”

Thứ Năm, 16-03-2023 / 1:22:45 Sáng
521 Lượt xem

Ngày 15/3/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023”. Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và các nội dung của Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Theo đó, tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” hàng năm nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ; Bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; phát huy tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, thủ trưởng đơn vị đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (viết tắt là ANTQ) trong cơ quan; nâng cao nhận thức về công tác bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cho công chức, viên chức và người lao động tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

Nội dung chính Kế hoạch tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023” tập trung vào tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại đơn vị theo tinh thần Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”, trọng tâm là:

-Tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về công tác xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, thực hiện có hiệu quả các chương trình, quy chế, kế hoạch phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể.

-Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến công chức, viên chức và người lao động về truyền thống vẻ vang của dân tộc, vai trò lãnh đạo của Đảng; thành tựu của đất nước; vai trò, sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xác định rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động trong việc chủ động phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ quan, đơn vị.

-Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, động viên, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, về nguồn nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ vững chắc an ninh, trật tự của đất nước.

Hình thức tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023” theo Kế hoạch phải thực hiện thường xuyên công tác tuyên truyền các chương trình, kế hoạch công tác xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên Cổng thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT, các đơn vị trực thuộc, lồng ghép tuyên truyền trong các buổi họp cơ quan, đơn vị, họp Chi bộ, Chi đoàn, Công đoàn. Treo băng rôn tuyên truyền; “dân vận khéo” thông qua việc, giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn, đúng quy định; tổ chức các hoạt động xã hội từ thiện, thăm, tặng quà gia đình chính sách… góp phần xây dựng niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền. Kiểm tra công tác bảo vệ an toàn tại công sở, không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự nhất là vào các đợt cao điểm, các ngày Lễ, kỷ niệm trong năm. Thực hiện tốt công tác bảo vệ, phòng chống tội phạm, phòng chống cháy nổ tại cơ quan, đơn vị; tùy theo đặc điểm tình hình tại cơ quan, đơn vị mà lồng ghép trong sinh hoạt cơ quan với việc tổ chức cuộc thi đố vui tìm hiểu các quy định liên quan về ANTQ. Kịp thời khen thưởng hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt phong trào bảo vệ ANTQ.

Phòng Truyền thông