Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số của các sở, ban, ngành…trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Thứ Hai, 14-11-2022 / 11:18:59 Sáng
347 Lượt xem

Ngày 11/11/2022, UBND tỉnh ban hành Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tại Quyết định số 2534/QĐ-UBND.

Quyết định số 2534/QĐ-UBND xem tại đây

Bộ TT&TT ban hành chỉ số đánh giá về chuyển đổi số

Theo đó, mục tiêu chung nhằm xác định DTI giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương để theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện chuyển đổi số hằng năm của các sở, ban, ngành (gọi chung là cấp tỉnh), UBND các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là cấp huyện), UBND các xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Chuyển đổi số của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;  Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk, xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Cụ thể: Xây dựng DTI bao gồm các chỉ số chính, chỉ số thành phần theo đặc điểm, tính chất quản lý nhà nước của tỉnh, huyện, xã. Trong đó, DTI cấp tỉnh được dùng để theo dõi, đánh giá, so sánh và xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các sở, ban, ngành của tỉnh; DTI cấp huyện được dùng để theo dõi, đánh giá, so sánh và xếp hạng mức độ chuyển đổi số của huyện; DTI cấp xã được dùng để theo dõi, đánh giá, so sánh và xếp hạng mức độ chuyển đổi số của xã và dùng để so sánh kết quả giữa các năm với nhau.

Xác định được thang điểm, phương pháp đánh giá cho các chỉ số chính, chỉ số thành phần, từ đó xác định được giá trị DTI của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.

Đánh giá được hiện trạng thực hiện chuyển đổi số hằng năm để cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã thấy được các điểm mạnh cần phát huy, những điểm yếu cần khắc phục và cung cấp thông tin hỗ trợ cho các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các giải pháp phù hợp nhằm hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra tại Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk, xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Hằng năm tổ chức triển khai xác định, công bố kết quả đánh giá DTI của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Phòng Truyền thông