Các nhiệm vụ trọng tâm về an toàn thông tin mạng năm 2023 trỉnh Đắk Lắk

Thứ Tư, 08-03-2023 / 2:08:09 Sáng
240 Lượt xem

Ngày 03/3/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1680/UBND-KGVX về việc thực hiện Công văn số 652/BTTTT-CATTT ngày 28/02/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về an toàn thông tin mạng trong năm 2023.

Chi tiết Công văn số 1680/UBND-KGVX xem tại đây và Công văn số 652/BTTTT-CATTT xem tại đây

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 26/12/2022 của UBND tỉnh về Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2023 và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 652/BTTTT-CATTT để thực hiện và hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về an toàn thông tin mạng trong năm 2023.

Tại Công văn 652/BTTTT-CATTT, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về an toàn thông tin mạng trong năm 2023 thuộc phạm vi quản lý với các mục tiêu như sau:

Ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia; hoàn thành 100% mục tiêu cụ thể, nhiệm vụ được phân kỳ thực hiện trong năm 2023.

Bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ: 100% hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý được phê duyệt Hồ sơ đề xuất cấp độ; 100% hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý được triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ được phê duyệt.

Duy trì và nâng cao hiệu quả của mô hình bảo đảm an toàn thông tin “4 lớp”, đặc biệt là nâng cao năng lực của lớp giám sát, bảo vệ chuyên nghiệp và kết nối, chia sẻ thông tin với hệ thống giám sát quốc gia.

100% bộ, ngành, địa phương tổ chức kiểm tra, đánh giá tuân thủ quy định của pháp luật về an toàn thông tin; tổ chức diễn tập thực chiến trong năm 2023.

Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức và phổ biến kỹ năng: Tuyên truyền thường xuyên, liên tục tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan và người dân trên địa bàn.

Không để xảy ra lộ lọt thông tin, dữ liệu cá nhân nghiêm trọng trên các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý của cơ quan.

Phòng Truyền thông