Chỉ thị của UBND tỉnh về phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024

Thứ Sáu, 05-01-2024 / 1:06:15 Sáng
264 Lượt xem

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị đã ký ban hành Chỉ thị số 24-CT/UBND về phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh năm 2024 theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra.

Nội dung Chỉ thị số 24 xem tại đây

Chỉ thị nhằm hướng đến mục tiêu tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, thi đua sáng tạo trong công tác, lao động, sản xuất, học tập; vượt qua mọi khó khăn, thách thức, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội (KT-XH) và đảm bảo quốc phòng – an ninh (QP-AN) năm 2024 theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đề ra.

Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua trong năm 2024 (17 chỉ tiêu về phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, xây dựng hệ thống chính trị), Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và các doanh nghiệp tập trung triển khai thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong việc tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, xây dựng hệ thống chính trị giai đoạn 2020 – 2025.

Đồng thời xây dựng các chương trình, nội dung phát động thi đua, đẩy mạnh các phong trào thi đua sôi nổi trong các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và trong toàn thể nhân dân.

Các cụm, khối thi đua tiếp tục thực hiện tốt việc tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, địa phương, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và thực hiện tốt các nội dung của tỉnh đăng ký giao ước thi đua với Trung ương và Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung năm 2024.

Các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng đề cương và tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng về vai trò, tác dụng của các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương và tỉnh phát động; gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, nhân tố mới trên tất cả các lĩnh vực đời sống, xã hội nhằm tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, xã hội.

Ngoài ra, cần hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra tổ chức các phong trào thi đua, đánh giá bình xét, suy tôn, đề xuất khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong các phong trào thi đua.

Quỹ BV&PTR