Chỉ thị của UBND tỉnh về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự thời điểm trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Thứ Sáu, 11-11-2022 / 11:14:02 Sáng
369 Lượt xem

Ngày 11/11/2022, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự thời điểm trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Chi tiết Chỉ thị số 15/CT-UBND xem tại đây

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 12408/KH-UBND ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 1944/QĐ-TTg ngày 18/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và quần chúng Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm; làm tốt công tác bảo vệ nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ cơ quan, đơn vị, phòng ngừa xảy ra trộm cắp, cháy nổ gây thiệt hại tài sản của Nhà nước; tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phối hợp với lực lượng Công an trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Giao Công an tỉnh tập trung thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Triển khai tổng thể, đồng bộ các biện pháp, nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở; chủ động phân tích, đánh giá, nhận diện, dự báo chính xác tình hình, đối tượng và những vấn đề liên quan đến an ninh tật tự trên địa bàn tỉnh và trên từng địa bàn, lĩnh vực, chuyên đề; trên cơ sở đó, kịp thời triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Tăng cường bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, thông tin truyền thông, văn hóa, tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh dân tộc, tôn giáo, bảo vệ bí mật nhà nước. Phối hợp tham mưu giải quyết các vụ mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc tại tỉnh…

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh tổng hợp chung) trước ngày 10/02/2023.

Phòng Truyền thông