Chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2018 tại tỉnh Đắk Lắk, một năm nhìn lại.

Thứ Ba, 25-12-2018 / 4:24:37 Sáng
2283 Lượt xem

Ngày 21/12/2018, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoài Dương – Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch HĐQL Quỹ; đồng chí Nguyễn Minh Chí – Phó Chủ tịch HĐQL Quỹ, Giám đốc Quỹ tỉnh; đồng chí Võ Minh Quân – Phó Giám đốc Quỹ tỉnh; các thành viên trong HĐQL Quỹ, Ban Kiểm soát và toàn thể cán bộ, người lao động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk.

Năm 2018, thực hiện chủ trương xã hội hóa nghề rừng của Nhà nước, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tiếp tục được đánh giá là một cơ chế tài chính mới, sáng tạo, có hiệu quả trong việc huy động nguồn tài chính bền vững của toàn xã hội cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững, được người dân, xã hội ủng hộ, đánh giá cao. Năm 2018 cũng là năm Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã tạo nên dấu ấn mạnh mẽ trong công tác truyền thông bảo vệ và phát triển rừng.

Năm 2018, căn cứ Quyết định số 514/QĐ-UBND ngày 09/3/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch thu chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2018, Quyết định số 2472/QĐ-UBND ngày 08/10/2018 của UBND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 514/QĐ-UBND, chương trình kế hoạch công tác của Sở Nông nghiệp và PTNT tại văn bản số 72/SNN-KHTC ngày 11/01/2018; Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã tham mưu xây dựng, ban hành nhiều văn bản để triển khai thực hiện, giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng chuyên môn, các chi nhánh Quỹ liên huyện.

Ngay từ đầu năm, ban Giám đốc Quỹ đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, người lao động luôn thực hiện đúng nội quy, quy chế của cơ quan, nâng cao ý thức trách nhiệm và hiệu quả trong thi hành công vụ. Trong năm 2018, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh được giao thực hiện 07 nhiệm vụ chuyên môn theo chương trình, kế hoạch công tác của ngành Nông nghiệp và PTNT; đến nay Quỹ đã hoàn thành 6 nhiệm vụ, 01 nhiệm vụ (xây dựng và triển khai kế hoạch thu chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2018) vẫn còn đang triển khai tuy nhiên đây là nhiệm vụ xuyên suốt trong năm 2018 đến hết quý II năm 2019 (thời điểm quyết toán kế hoạch thu chi năm 2018). Theo báo cáo tổng kết tại Hội nghị, đến nay công tác thu tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2018 đạt 114,5% so với kế hoạch.

Để hướng dẫn một số nội dung thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng cũng như quản lý và sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng một cách có hiệu quả, trong năm 2018 Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn cho 54 đơn vị gồm các Công ty Lâm nghiệp, Ban quản lý rừng, Hạt Kiểm lâm, UBND các xã… Quỹ cũng đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm (2013-2017) thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh với sự tham gia của lãnh đạo UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành…cùng các đơn vị cung ứng và sử dụng dịch vụ môi trường rừng.

Để các đơn vị cung ứng và sử dụng dịch vụ môi trường rừng, người dân nắm bắt hiểu rõ hơn về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh thường xuyên cập nhật các văn bản Quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành có liên quan, các hoạt động… lên trang thông tin điện tử của Quỹ, ban hành các văn bản hướng dẫn cho các chủ rừng, các đơn vị có liên quan để thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đúng quy định.

Một cách tiếp cận mới để tuyên truyền về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng cũng như công tác bảo vệ và phát triển rừng đã được Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh thực hiện trong năm 2018, đó là tổ chức chương trình truyền thông “Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đồng hành cùng học sinh đến trường” tại các trường học ở các xã có cung ứng dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh. Chương trình với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ và phù hợp với lứa tuổi học trò nhưng truyền tải nhiều thông điệp có ý nghĩa đến các em học sinh để cùng chung tay, góp sức bảo vệ và phát triển bền vững nguồn tài nguyên rừng quý giá. Qua chương trình này, các em học sinh sẽ là các tuyên truyền viên nhí có hiệu quả, từ đó lan tỏa đến gia đình, cộng đồng nơi các em sinh sống bảo vệ rừng không phải trách nhiệm của một cá nhân mà là trách nhiệm của toàn xã hội, chúng ta phải chung tay bảo vệ và phát triển rừng bằng các hành động thiết thực.

Các sản phẩm truyền thông năm 2018 để phục vụ chương trình “Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đồng hành cùng học sinh đến trường” năm 2018 bao gồm mũ (lưỡi trai, tai bèo), vở, tờ gấp… do Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh thiết kế đều chú trọng đến truyền tải nhiều thông điệp về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, bảo vệ và phát triển rừng. Chương trình đã trao tặng 13.650 cuốn vở, 4.500 mũ, 4.300 tờ gấp truyền thông cho các em học sinh. Ngoài ra, trong năm 2018 Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh còn lắp đặt 08 bảng tuyên truyền loại lớn, kiên cố tại các xã có diện tích rừng lớn, người dân tham gia chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng nhiều để tuyên truyền về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, từ đó nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ và phát triển rừng.

Một trong những hoạt động quan trọng để thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng có hiệu quả là công tác kiểm tra, giám sát. Ngay từ đầu năm Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào công tác quản lý bảo vệ diện tích rừng cung ứng, kế hoạch tuần tra bảo vệ rừng, công tác PCCCR, công tác phối hợp của chủ rừng với Hạt Kiểm lâm sở tại…thủ tục đầu tư XDCB, mua sắm tài sản cố định có phù hợp với quy định hiện hành; phỏng vấn ngẫu nhiên một số hộ nhận khoán, hợp đồng bảo vệ rừng về thời gian chi trả, số tiền chi trả cho đối tượng nhận khoán vệ rừng có đảm bảo đúng thời gian, phù hợp đơn giá chi trả của Quỹ.

Năm 2018, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 123 đợt kiểm tra giám sát, trong đó kiểm tra xác định diện tích rừng làm cơ sở chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2017 là 46 đợt, kiểm tra chi trả tiền cho các nhóm hộ, hộ gia đình 13 đợt, kiểm tra công tác quản lý sử dụng tiền tại các đơn vị chủ rừng 29 đợt, kiểm tra công tác rà soát diện tích cung ứng 35 đợt. Qua công tác kiểm tra giám sát các đơn vị chủ rừng là các Ban Quản lý rừng, các Công ty Lâm nghiệp, UBND các xã có diện tích rừng cung ứng, việc quản lý bảo vệ diện tích rừng cung ứng, công tác quản lý sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng đều thực hiện tốt; các chủ rừng có diện tích rừng khoán đều thực hiện việc chi trả tiền cho các hộ, nhóm hộ nhận khoán đầy đủ, đúng quy định, tiền nhận khoán trong năm đảm bảo đến tay người dân. Các hạng mục chi tại các chủ rừng đều thực hiện đúng theo hồ sơ đã được phê duyệt. Tuy nhiên cũng thông qua công tác kiểm tra giám sát, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh cũng phát hiện tại một số đơn vị chủ rừng còn chưa thực hiện tốt một số nội dung như việc tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng theo hồ sơ đã được phê duyệt, việc rà soát lại diện tích rừng cung ứng cho phù hợp với thực tế, chưa niêm yết công khai danh sách hộ nhận tiền khoán bảo vệ rừng tại trụ sở của đơn vị, tại nơi công cộng hoặc tại cộng đồng dân cư có nhận khoán để người dân tiện theo dõi.

Trong năm 2018, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh cũng được giao nhiệm vụ hỗ trợ  trồng cây phân tán, đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc phủ xanh đất trống, tạo cảnh quan, góp phần bảo vệ môi trường. Chương trình hỗ trợ trồng cây sao đen tại các cơ quan, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa thôn buôn, sân vận động, các trục đường giao thông nông thôn, vườn rẫy của các hộ dân…

Trên cơ sở đăng ký của các đơn vị, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tiến hành khảo sát tại thực địa, xây dựng phương án hỗ trợ trồng cây phân tán năm 2018 trình UBND tỉnh phê duyệt. Đến nay, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã thực hiện hỗ trợ trồng cây phân tán cho các tổ chức, đơn vị trên địa bàn 07 huyện, thị xã và thành phố Buôn Ma Thuột với số lượng cây đã cấp là 28.367 cây.

Năm 2019, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh sẽ tập trung phối hợp, đôn đốc các đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng thực hiện tốt việc thu nộp tiền theo đúng quy định, đảm bảo việc chi trả tiền kịp thời cho các chủ rừng; đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền; tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho các chủ rừng, các đơn vị liên quan nhằm thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng đạt hiệu quả cao nhất.

Tại hội nghị, các đại biểu đã dành nhiều thời gian tham luận, đóng góp ý kiến, đồng thời chỉ ra những tồn tại và rút ra bài học kinh nghiệm về thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn từ đó hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoài Dương – Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, chủ tịch HĐQL Quỹ đánh giá cao việc thực thi chính sách  chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh trong năm qua, đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả. Bên cạnh những kết quả đạt được thì đồng chí Giám đốc Sở cũng chỉ ra một số mặt còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh như nguồn thu và đối tượng thu còn hạn chế, mức thu còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng giá trị rừng mang lại; mức chi trả đến từng người dân chưa cao, khiến họ chưa thực sự yên tâm gắn bó với rừng trong khi cuộc sống chưa được đảm bảo; một số đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng chưa nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ, còn trì hoãn, chậm trả tiền dịch vụ môi trường rừng theo đúng quy định; ngoài ra hiện nay Bộ Nông nghiệp và PTNT chưa ban hành bộ chỉ số về chế độ giám sát, đánh giá do đó việc cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, công khai đến các bên liên quan chưa được đảm bảo. Trong năm 2019, đồng chí Giám đốc Sở đề nghị Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tiếp tục thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng có hiệu quả, có kế hoạch rà soát xác định các cơ sở sản xuất thủy điện, nước sạch … đang sử dụng dịch vụ môi trường rừng mà chưa ký hợp đồng chi trả; đồng thời tham mưu, đôn đốc các đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng nộp tiền đúng thời hạn; bên cạnh đó cũng chủ động giải ngân, tạm ứng tiền cho các chủ rừng tham gia cung ứng dịch vụ môi trường rừng theo quy định; đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng với nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Cũng tại Hội nghị này, nhiều cá nhân và tập thể đã vinh dự được nhận Danh hiệu, Giấy khen của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vì đã có nhiều thành tích trong công tác thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2018.

Nguyễn Cứ – phòng Truyền thông