Chi trả trực tiếp tiền dịch vụ môi trường rừng cho chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân tại huyện Lắk và Krông Ana.

Thứ Hai, 28-01-2019 / 9:45:00 Sáng
1338 Lượt xem

Trong 02 ngày 23/01 và 25/01/2019, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh (Chi nhánh QLH Lắk – Krông Ana, Tổ chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng) tổ chức tuyên truyền kết hợp thanh toán tiền DVMTR năm 2018 cho các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, công đồng thôn buôn trên địa bàn các xã: Đắk Nuê và Đắk Phơi, huyện Lắk; xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo chính quyền địa phương, cán bộ Kiểm lâm địa bàn và các đơn vị liên quan.

Tại xã Đắk Phơi, huyện Lắk: Năm 2018 có 400,0 ha rừng của 48 hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao quản lý, bảo vệ đủ điều kiện cung ứng DVMTR được trả tiền DVMTR. Tổng số tiền thanh toán đợt này cho các hộ gia đình, cá nhân là 120.000.000 đồng.

Tại xã Đắk Nuê, huyện Lắk: Năm 2018 có 206,73 ha rừng của 38 hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao quản lý, bảo vệ đủ điều kiện cung ứng DVMTR được trả tiền DVMTR. Tổng số tiền thanh toán đợt này cho các hộ gia đình, cá nhân là 62.019.000 đồng.

Tại xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana: Có 6 cộng đồng thôn, buôn được Nhà nước giao quản lý, bảo vệ rừng có diện tích rừng đủ điều kiện cung ứng DVMTR năm 2018 là 524,16 ha. Tổng số tiền thanh toán đợt này cho 6 công đồng thôn, buôn là 157.248.000 đồng, bình quân mỗi thôn, buôn nhận được khoảng 26 triệu đồng/buôn/năm.

Việc thực hiện chính sách chi trả tiền DVMTR đã góp phần nâng cao ý thực trách nhiệm về công tác quản lý bảo vệ rừng của các chủ rừng, các cộng đồng thôn, buôn, góp phần tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống của người dân, từ đó đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Trong thời gian tới các chủ rừng, cộng đồng thôn, buôn khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng triển khai tốt công tác tuần tra bảo vệ rừng, PCCCR nhằn bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có trên địa bàn các địa phương.

Tin, ảnh: Bùi Thế Diệu, CN QLH Lắk – Krông Ana.