UBND tỉnh ban hành Chương trình Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 của tỉnh

Thứ Ba, 14-12-2021 / 7:38:41 Sáng
1597 Lượt xem

Ngày 10/12/2021, UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định số 3478/QĐ-UBND về việc ban hành chương trình Cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Quyết định số 3478/QĐ-UBND xem tại đây

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành việc triển khai thực hiện CCHC từ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đến các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

Tăng cường vai trò, trách nhiệm, năng lực tham mưu các cơ quan chủ trì triển khai các nội dung CCHC trong Chương trình CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2025 của tỉnh. Có cơ chế phối hợp, thống nhất, phân công trách nhiệm, thẩm quyền cụ thể giữa các cơ quan chủ trì triển khai các nội dung CCHC để bảo đảm Chương trình được triển khai đồng bộ, thống nhất theo lộ trình và mục tiêu đã đề ra.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm chỉ đạo thống nhất việc thực hiện Chương trình trong phạm vi quản lý của mình; xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể trong từng thời gian, từng lĩnh vực; phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức và cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chương trình. Gắn việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC hàng năm với đánh giá trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, quản lý của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Coi trọng công tác thi đua, khen thưởng trong CCHC.

CCHC nhà nước giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 tập trung vào 6 nội dung, đó là: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính (TTHC); Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công và Xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số. Đến năm 2025, Chỉ số cải cách hành chính tỉnh (PAR Index) nằm trong nhóm 20 tỉnh dẫn đầu.

Trọng tâm CCHC 10 năm tới là: Cải cách thể chế, trong đó tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế nền hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, trong đó, chú trọng cải cách chính sách tiền lương; xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số.

Phòng Truyền thông