Công bố kết quả thống kê diện tích đất đai của tỉnh Đắk Lắk năm 2021

Thứ Tư, 12-04-2023 / 1:49:30 Sáng
902 Lượt xem

Ngày 11/4/2023, ông Võ Văn Cảnh, phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk ký ban hành Quyết định số 673/QĐ-UBND về việc công bố kết quả thống kê diện tích đất đai tỉnh Đắk Lắk năm 2021 (tính đến ngày 31/12/2021).

Quyết định số 673/QĐ-UBND xem tại đây

Phụ lục I

Phụ lục II

Phụ lục III

Phụ lục IV

Theo Quyết định, tổng diện tích tự nhiên ủa tỉnh là 1.307.041 ha. Bao gồm:

Diện tích nhóm đất nông nghiệp 1.191.514 ha;

Diện tích nhóm đất phi nông nghiệp 97.126 ha;

Diện tích nhóm đất chưa sử dụng 18.401 ha.

Diện tích chi tiết từng loại đất, từng loại đối tượng sử dụng, đối tượng quản lý được thể hiện trong biểu hiện trạng sử dụng đất năm 2021 của tỉnh Đắk Lắk, chi tiết tại các biểu kèm theo.
Số liệu thống kê diện tích đất đai năm 2021 được sử dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Hồ Thị Hồng, phòng Truyền thông