Đắk Lắk phát động phong trào thi đua đặc biệt ‘Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 – 2020’

Thứ Hai, 18-02-2019 / 9:06:00 Sáng
1667 Lượt xem

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 693/UBND-NN&MT ngày 23/01/2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk ban hành Công văn số 365/SNN-TCCB ngày 15/02/2019 về việc triển khai phát động phong trào thi đua đặc biệt ‘Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 – 2020’ trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, phong trào thi đua được triển khai trên phạm vi toàn tỉnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao cho Chi cục Kiểm lâm phối hợp với Phòng Tổ chức Cán bộ sở, Công đoàn ngành Nông nghiệp tỉnh, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, các Ban quản lý rừng và Vườn Quốc gia Chư Yang Sin… tổ chức các hoạt động thực hiện phong trào thi đua đặc biệt này.

Với mục đích tập hợp và động viên sức mạnh của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia vào lĩnh vực quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng. Phong trào thi đua với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với thực tiễn, thu hút đông đảo cá nhân, tổ chức, nhất là các cá nhân, tổ chức trực tiếp làm việc trong lĩnh vực lâm nghiệp.

Thi đua hoàn thành và hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2018-2020 (Theo Công văn số 5309/UBND-NN&MT ngày 02/7/2018 của UBND tỉnh về Kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020)

Nội dung chính của phong trào: Thi đua hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ về lâm nghiệp giai đoạn 2016 -2020, đảm bảo diện tích hệ sinh thái rừng được bảo tồn, đặc biệt là hệ thống rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; bảo tồn số lượng loài nguy cấp, quý, hiếm; số lượng quần thể các loài được cải thiện; tăng cường năng lực thực thi pháp luật, giảm căn bản tình trạng vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng. Theo đó, riêng trong giai đoạn 2018-2020, chỉ tiêu phát triển rừng được đề ra như sau: bảo vệ và phát triển bền vững diện tích 461.384,5 ha rừng tự nhiên hiện có và 55.121,3 ha rừng trồng; khoán quản lý bảo vệ rừng tại các xã khu vực II, III theo Quyết định số 75/2015/QĐ-TTg, ngày 9/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ với diện tích 187.079 ha; hỗ trợ bảo vệ rừng 223.224 ha; tiếp tục triển khai Dự án khẩn cấp bảo tồn voi tỉnh Đắk Lắk; trồng 2.479 rừng; khoanh nuôi, tái sinh 5.467 ha rừng tự nhiên; chăm sóc 2.394 ha rừng trồng; xây dựng cơ sở phòng chống cháy rừng; làm mới 24 km đường lâm nghiệp; tiếp tục triển khai các dự án đầu tư và phát triển Vườn Quốc gia Chư Yang Sin giai đoạn 2004-2020; Dự án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2015-2020; Kế hoạch hành động REDD+ tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020.

Các đơn vị được giao căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị  mình đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua trong cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để phù hợp với một trong các nội dung ở trên.

Xuân Vân – phòng Truyền thông