Đăng ký danh sách công chức, viên chức, người lao động tham gia giải việt dã tỉnh Đắk Lắk lần thứ 37 năm 2019

Thứ Hai, 25-02-2019 / 8:58:02 Sáng
1236 Lượt xem

Ngày 21/02/2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành  Công văn số 412/SNN-VP về việc đăng ký danh sách công chức, viên chức, người lao động tham gia giải việt dã tỉnh Đắk Lắk lần thứ 37 năm 2019 theo Kế hoạch liên ngành số 240/KHLN-SVHTTDL-SGDĐT-TĐTN ngày 01/02/2019 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lich; Sở Giáo dục Đào tạo; Tỉnh Đoàn Thanh niên Đắk Lắk.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các đơn vị thuộc Sở đăng ký danh sách công chức, viên chức, người lao động tham gia giải việt dã tỉnh Đắk Lắk lần thứ 37 năm 2019.

Cán bộ công chức, viên chức, người lao động Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Đắk Lăk tìm hiểu nội dung, thể thức thi đấu của giải và đăng ký tham gia tại Phòng Tổ chức – Hành chính (thông qua đồng chí Lại Tú Trâm)