Danh mục dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện không sử dụng hồ sơ giấy trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Thứ Tư, 10-07-2024 / 12:51:08 Sáng
53 Lượt xem

Ngày 08/7/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1852/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện không sử dụng hồ sơ giấy trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Quyết định số 1852/QĐ-UBND xem tại đây

Phụ lục Danh mục xem tại đây

Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

Quyết định Công bố Danh mục 285 dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện không sử dụng hồ sơ giấy trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Trong đó: 282 dịch vụ công trực tuyến cấp tỉnh, 01 dịch vụ công trực tuyến cấp huyện và 02 dịch vụ công trực tuyến cấp xã. Theo đó, UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Quyết định này kể từ ngày ký.

Danh mục dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện không sử dụng hồ sơ giấy của Sở Nông nghiệp và PTNT tại mục XVI trang 23 của phụ lục kèm theo.

Quỹ Bảo vệ và PTR