Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh

Thứ Sáu, 23-12-2022 / 8:36:12 Sáng
270 Lượt xem

Ngày 21/12/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 11088/UBND-KSTTHC, gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Báo cáo số 423/BC-BTC ngày 12/12/2022 của Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2022, về kết quả Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2022.

Theo đó, UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần, ý thức trách nhiệm của Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2022 và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong việc tổ chức Cuộc thi. Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2022 đã thực hiện đáp ứng được yêu cầu, mục đích tại Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 13/9/2022 của UBND tỉnh. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền cải cách hành chính bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, để kịp thời thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, quy định về cải cách hành chính; lan toả tinh thần cải cách đến toàn thể cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí cải cách hành chính hàng năm đảm bảo đáp ứng công tác tuyên tuyền cải cách hành chính.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố kịp thời khen thưởng, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương đã đạt giải và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương có thành tích cao trong Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2022. Nghiêm túc phê bình cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng dự thi bắt buộc theo Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 13/9/2022 của UBND tỉnh nhưng không tham gia Cuộc thi. Giao Sở Nội vụ theo dõi, đánh giá các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nội dung này.

Phòng Truyền thông