Đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Thứ Ba, 11-01-2022 / 12:53:03 Sáng
778 Lượt xem

Ngày 07/01/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 180/UBND-KSTTHC gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 24/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, UBND tỉnh giao Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố phổ biến, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân, doanh nghiệp trên địa bàn. Triển khai cụ thể hóa nội dung Chỉ thị thành chương trình, kế hoạch của cơ quan, đơn vị, địa phương để thực hiện.

Tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, lãnh đạo quản lý, đặc biệt là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, thực hiện cải cách hành chính (CCHC).

Giao Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện công tác CCHC và chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về việc chỉ đạo, điều hành CCHC của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tích cực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp. Khẩn trương rà soát, kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót được Chỉ thị chỉ ra. Tăng cường công tác kiểm tra thực hiện CCHC, tăng cường kỷ cương, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức khi thực thi công vụ và thực hiện CCHC.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2021-2030 ban hành tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, Quyết định số 3478/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và Chỉ thị số 17-CT/TU.

Chủ trì, tham mưu UBND tỉnh triển khai cải cách tổ chức bộ máy hành chính, cải cách chế độ công vụ. Tham mưu kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác CCHC, tham mưu chế độ, chính sách hỗ trợ cho đội ngũ người làm công tác CCHC, chú trọng bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác CCHC.

Sở Tư pháp Chủ trì, tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách thể chế. Tập trung hoàn thiện hệ thống văn bản về tổ chức bộ máy và quản lý cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và năng lực kiến tạo phát triển.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan kịp thời hướng dẫn các cơ quan báo chí truyền thông của tỉnh, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về công tác CCHC và Chỉ thị số 17-CT/TU bằng nhiều hình thức.

Chủ trì, tham mưu UBND tỉnh xây dựng các nền tảng, phát triển hạ tầng số hiện đại, đồng bộ, ứng dụng công nghệ thông tin sâu rộng, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp, tổ chức nhằm thúc đẩy quá trình xây dựng và phát triển chính quyền điện tử tiến tới chính quyền số.        

Phòng Truyền thông

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh