Đẩy mạnh triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng

Thứ Hai, 31-10-2022 / 9:28:43 Sáng
301 Lượt xem

Ngày 28/10/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9311/UBND-KGVX, gửi các Sở, ban, ngành và đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet, công nghệ thông tin thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Việt Nam.

Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ xem tại đây

Ảnh minh họa.

Theo đó, UBND tỉnh giao các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt tới tất cả các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý nguyên tắc “Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng là hoạt động quan trọng nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý và khắc phục kịp thời sự cố an toàn thông tin mạng”; chỉ đạo triển khai nghiêm túc các nội dung Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu lơ là trong công tác ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng, để xảy ra hậu quả, thiệt hại nghiêm trọng tại cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc phạm vi quản lý. Hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng phải chuyển từ bị động sang chủ động, bao gồm: Chủ động thực hiện săn lùng mối nguy hại và rà quét lỗ hổng trên các hệ thống thông tin trong phạm vi quản lý tối thiểu 6 tháng 01 lần; ban hành phương án, kịch bản ứng cứu sự cố cho hệ thống thông tin trước ngày 31/12/2022 và cập nhật kịp thời khi có thay đổi; tổ chức diễn tập thực chiến tối thiểu một năm 01 lần đối với hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên nhằm đánh giá khả năng phòng ngừa xâm nhập và khả năng phát hiện kịp thời các điểm yếu về quy trình, công nghệ, con người. Trường hợp phát hiện điểm yếu, lỗ hổng bảo mật cho phép xâm nhập và kiểm soát hệ thống thì thực hiện đồng thời khắc phục điểm yếu, lỗ hổng và săn lùng mối nguy hại.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan đầu mối hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh theo các nội dung Công văn này và chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh có trách nhiệm triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố theo chức năng, nhiệm vụ được giao; phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông trong hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng xảy ra trên địa bàn tỉnh…

Phòng Truyền thông