Đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng về quản lý bảo vệ và phát triển rừng

Thứ Ba, 26-12-2023 / 2:16:24 Sáng
319 Lượt xem

Ngày 25/12/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Công văn số 4892/SNN-VP gửi các Chi cục, trung tâm, đơn vị trực thuộc sở về việc tuyên truyền một số nội dung của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Cục Thông tin cơ sở; trong đó có nội dung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Theo đó, các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, triển khai các nội dung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Cụ thể:

– Tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng của rừng, xác định rừng là tài nguyên, nguồn lực to lớn của đất nước; là tư liệu sản xuất quan trọng, có khả năng tái tạo, yếu tố quan trọng của môi trường sinh thái bảo tồn đa dạng sinh học, góp phần giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh nguồn nước, quốc phòng, an ninh; là không gian sinh tồn, lưu giữ các giá trị văn hoá gắn với đời sống, sinh hoạt của các cộng đồng dân cư, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số. Bảo vệ, phát triển rừng vừa là quyền lợi vừa là nghĩa vụ, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

– Tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng trong việc phát triển kinh tế lâm nghiệp gắn với bảo vệ rừng, tập trung tuyên truyền, khích lệ phát triển các mô hình kinh tế lâm nghiệp dưới tán rừng phù hợp với mục tiêu kép về bảo vệ và phát triển rừng, đồng thời đảm bảo sinh kê cho người dân trong khu vực có rừng; phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững theo hướng đa mục đích, đa giá trị trên cơ sở quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên rừng. Tuyên truyền về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Đẩy mạnh triển khai dịch vụ hấp thụ, lưu giữ các bon và phát triển nhanh thị trường tín chỉ các bon rừng. Chú trọng triển khai đồng bộ và hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, phát triển kinh tế lâm nghiệp gắn với mục tiêu quốc phòng, an ninh, bảo đảm ổn định dân cư, nhất là khu vực biên giới, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ, thế trận quốc phòng toàn dân, bảo vệ chủ uyền lãnh thổ quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

– Tuyên truyền nêu bật những tác động tiêu cực của việc suy giảm chất lượng rừng, dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng trong việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững đất nước; tác động của rừng đến vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp; những khó khăn, thách thức đạt ra trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng hiện nay.

– Tuyên truyền về việc thực hiện các giải pháp trọng tâm trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng: Thực hiện nghiêm quy định rừng tự nhiên chỉ được chuyển mục đích sử dụng để phục vụ quốc phòng, an ninh, dự án quan trọng quốc gia và dự án cấp thiết khác; việc nghiên cứu tăng cường chế tài, đơn gian thủ tục tố tụng để xử lý nghiêm, kịp thời vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, nhất là hành vi phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác, mua bán, vận chuyên lâm sản, săn bắt động vật hoang dã trái pháp luật; bảo đảm điều kiện cần thiết cho hoạt động của Kiểm lâm, lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách, xây dựng lực lượng chuyên ngành về phòng cháy, chữa cháy rừng; có chính sách đặc thù để thu hút cán bộ làm công tác lâm nghiệp; tập trung giải quyết đất ở, đất sản xuất, có cơ chế kiểm soát chặt chẽ việc chuyển nhượng đất ở, đất sản xuất được giao của đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ, chuyển đổi số, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững.

– Tuyên truyền về những kết quả, thành tựu trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng thời gian qua ở các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương; những kết quả nổi bật trong xây dựng và ban hành chính sách, pháp luật; gương người tốt việc tốt, gương điển hình trong công tác bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm; những kết quả trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững.

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng