Đẩy mạnh tuyên truyền Cải cách Hành chính

Thứ Năm, 11-01-2024 / 8:23:52 Sáng
207 Lượt xem

Để thực hiện hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đạt mục tiêu đặt ra tại Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Đắk Lắk năm 2024 theo Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh. Ngày 10/01/202, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành văn bản số 99/SNN-VP chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc sở để thực hiện một số nội dung cụ thể.

Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk luôn được lãnh đạo tỉnh quan tâm, chỉ đạo triển khai đầy đủ, thường xuyên, liên tục, đa chiều, phù hợp với tính chất, đặc điểm của từng nhóm đối tượng. Tuyên truyền CCHC gắn với lộ trình thực hiện công tác CCHC theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030 và Quyết định số 3478/QĐ-UBND ngày 10/12/2022 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

Việc tuyên truyền CCHC nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện CCHC của cán bộ quản lý các cấp; cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ; giám sát hoạt động thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có nhận thức đầy đủ về các mục tiêu, nội dung và trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ CCHC. Đồng thời nâng cao nhận thức về CCHC, tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong triển khai CCHC và giám sát quá trình thực hiện CCHC của cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Tại văn bản số 99/SNN-VP, Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc sở thực hiện một số nội dung cụ thể sau:

1. Đánh giá cao tinh thần, ý thức trách nhiệm của công chức, viên chức của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở đã tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2023 đáp ứng được yêu cầu, mục đích tại Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 07/7/2023 của UBND tỉnh.

Tuyên dương một số đơn vị đã phổ biến triển khai thực hiện tốt việc tham gia Cuộc thi và đạt thành tích cho sở như Văn phòng, Phòng Tổ chức, cán bộ, Thanh tra Sở, Phòng Quản lý XDCT và NVT, Chi cục Kiểm lâm.

2. Giao Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền cải cách hành chính bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, để kịp thời thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, quy định về cải cách hành chính; lan tỏa tinh thần cải cách đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành.

Tham mưu đề xuất Hội đồng thi đua khen thưởng Sở khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân đã có thành đã đạt giải, có thành tích cao tại Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2023 để kịp thời động viên, khích lệ.

3. Yêu cầu Trưởng các phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính tại đơn vị; Đảm bảo sự đồng bộ trong tuyên truyền cải cách hành chính của các cấp, các ngành, trong đó, cấp chính quyền cơ sở là trọng điểm tuyên truyền, tạo chuyển biến mạnh về nhận thức và hành động trong giao tiếp, giải quyết công việc hằng ngày với người dân và doanh nghiệp.

Quỹ Bảo vệ và PTR