Đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 trên tờ rơi bằng tiếng Kinh và tiếng Ê Đê

Thứ Hai, 06-09-2021 / 8:12:09 Sáng
567 Lượt xem

Sở Thông tin và Truyền thông vừa thiết kế và in ấn, phát hành 5.000 tờ rơi tuyên truyền phòng chống đại dịch COVID-19 bằng ngôn ngữ tiếng Ê Đê

Nội dung tuyên truyền bằng tiếng Kinh

Nội dung tuyên truyền bằng tiếng Ê Đê

Theo đó, ngày 6/9/2021, Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố  chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể chính trị – xã hội từ cấp huyện đến cơ sở tăng cường chia sẻ Tờ rơi điện tử tuyên truyền phòng chống COVID-19 bằng tiếng Ê Đê đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân là người đồng bào dân tộc Ê Đê thông qua các ứng dụng trên môi trường mạng (Trang/Cổng thông tin điện tử; email; các nhóm zalo, Facebook, Viber, ….) để mọi người cùng tìm hiểu, thực hiện và chấp hành, góp phần kiềm chế, tiến tới đẩy lùi đại dịch COVID-19 ra khỏi cộng đồng.

Tờ rơi tuyên truyền phòng chống COVID-19 bằng tiếng Ê Đê 

Phòng Truyền thông