Đẩy mạnh tuyên tuyền về ‘Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc’ năm 2022

Thứ Hai, 08-08-2022 / 2:31:30 Sáng
585 Lượt xem

Ngày 05/8/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022 và những năm tiếp theo.

Mục tiêu của kế hoạch nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; phát huy tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, thủ trưởng đơn vị đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trong cơ quan; nâng cao nhận thức về công tác bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cho công chức, viên chức và người lao động tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc, điển hình tiêu biểu trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đồng thời phổ biến và nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến, kinh nghiệm hay, cách làm mới, tạo sự chuyển biến tích cực trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần giữ vững ANTT và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương. Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí, gắn với các quy định hiện hành về phòng, chống dịch COVID-19.

Để thực hiện tốt nội dung kế hoạch này, các phòng chuyên môn, các đơn vị tực thuộc Sở phải Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ như: Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; Hướng dẫn số 05/HD-BCA ngày 26/5/2020 của Bộ Công an về tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, cụ thể là:

– Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến công chức, viên chức và người lao động về truyền thống vẻ vang của dân tộc, vai trò lãnh đạo của Đảng; thành tựu của đất nước; vai trò, sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xác định rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động trong việc chủ động phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ quan, đơn vị.

– Tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về công tác xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện có hiệu quả các chương trình, quy chế, kế hoạch phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể.

– Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, về nguồn nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ vững chắc an ninh, trật tự của đất nước.

Các đơn vị phải thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các chương trình, kế hoạch công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; đăng tải trên trang  thông tin điện tử, lồng ghép tuyên truyền trong các buổi họp cơ quan, đơn vị, họp Chi bộ, Chi đoàn, Công đoàn.

Bên cạnh đó là tăng cường các tác phẩm đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch, phản động.., góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, kịp thời định hướng dư luận nhân dân; Kịp thời thông tin, tuyên truyền về công tác an sinh xã hội, các hoạt động tình nguyện, thiện nguyện, đền ơn đáp nghĩa của các đơn vị, địa phương.

Việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022 phải đảm bảo thường xuyên, liên tục, thiết thực và hiệu quả.

Phòng Truyền thông