Đôn đốc công tác tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19

Thứ Tư, 22-06-2022 / 12:44:27 Sáng
388 Lượt xem

   Ngày 16/6/2022, UBND tỉnh có công văn số 5008 /UBND-KGVX gửi các sở, ban, ngành của tỉnh; các hội, đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu đôn đốc công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Tất cả các sở, ban, ngành, đoàn thể phối hợp với ngành y tế trong công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức tiêm chủng, giao chỉ tiêu tiêm chủng cho từng địa bàn, sở, ban, ngành, đoàn thể; trong đó lãnh đạo, cán bộ chủ chốt các đơn vị phải làm gương, đi đầu trong việc thực hiện tiêm chủng.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công rà soát chỉ đạo của Bộ Y tế và Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên tại các văn bản nêu trên và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 78/TB-VPUBND ngày 10/6/2022 để đôn đốc công tác tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh, trong đó chú ý các nội dung.

Sở Y tế: Nghiên cứu, tham mưu Dự thảo Nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đẩy mạnh, tăng cường triển khai tiêm vắc-xin phòng COVID-19. Nội dung tham mưu gửi về UBND tỉnh trước ngày 22/6/2022.

Rà soát, thống kê cụ thể đối tượng cần tiêm mũi 3, mũi 4, đối tượng trẻ em từ 5 đến 12 tuổi (đối tượng phải tiêm/đã tiêm/chưa tiêm, đối tượng đã mắc COVID-19) để có kế hoạch triển khai tiêm chủng kịp thời, xây dựng kế hoạch cụ thể từng tháng. Chủ động trong việc đề xuất cấp bổ sung vắc-xin ngay khi có nhu cầu, tổ chức tiếp nhận và tiêm đảm bảo quy định đối với số lượng vắc-xin được phân bổ. Trường hợp quyết định không tiếp nhận vắc-xin theo phân bổ của Bộ Y tế, Sở Y tế chịu trách nhiệm nếu để lây lan dịch do không tiếp nhận đủ vắc-xin tiêm chủng; đồng thời, phải báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xem xét có văn bản gửi Bộ Y tế giải trình lý do.

Tất cả các sở, ban, ngành, đoàn thể phối hợp với ngành y tế trong công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức tiêm chủng. Giao chỉ tiêu tiêm chủng cho từng địa bàn, sở, ban, ngành, đoàn thể; trong đó lãnh đạo, cán bộ chủ chốt các đơn vị phải làm gương, đi đầu trong việc thực hiện tiêm chủng.

Tiếp tục tăng cường công tác truyền thông, thống nhất truyền thông về tiêm vắc-xin là tiêm vắc-xin phòng, chống dịch, người dân không đồng ý tiêm phải ký giấy cam kết và chịu trách nhiệm nếu để lây lan dịch bệnh.   

Phòng Truyền thông