Giao nhiệm vụ trồng rừng thay thế năm 2018 cho Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Krông Năng

Thứ Ba, 16-10-2018 / 7:17:14 Sáng
1268 Lượt xem

Ngày 10 tháng 10 năm 2018, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Công văn số 8719/UBND-NN&MT về việc phân bổ kế hoạch trồng rừng thay thế năm 2018 cho Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Krông Năng, theo đó:

– Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Krông Năng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao kế hoạch trồng 07 ha rừng phòng hộ từ nguồn tiền trồng rừng thay thế các dự án đã nộp về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh;

– Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT Văn bản số 2766/SNN-QBVR ngày 16/10/2018 về việc hướng dẫn, giao nhiệm vụ cho Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Krông Năng và các đơn vị liên quan tiến hành lập, trình phê duyệt thiết kế, dự toán; tổ chức thực hiện trồng rừng theo quy định tại Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn một số nội dung quản lý công trình lâm sinh; Thông tư số 23/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về trồng rừng thay thế khi chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Rừng trồng thay thế tại Công ty TNHH MTV LN Ea Wy

Tin: Đăng Khoa – Phòng KH-TH Quỹ tỉnh.