GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2019 CỦA CỤM THI ĐUA SỐ 1

Thứ Tư, 08-05-2019 / 2:22:15 Sáng
1188 Lượt xem

Chiều ngày 07/5/2019, tại văn phòng Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, Cụm thi đua số 1 Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2019. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Minh Chí, Giám đốc Quỹ tỉnh –  Cụm trưởng Cụm thi đua số 1 chủ trì.

Tham dự Hội nghị ký kết Giao ước thi đua còn có các đồng chí là đại diện lãnh đạo của các đơn vị trong Cụm thi đua số 1: Văn phòng Sở, Phòng Tổ chức – Cán bộ, Phòng Kế hoạch – Tài Chính, Thanh tra Sở, Phòng Quản lý xây dựng công trình và Nghiệp vụ tổng hợp, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới, Dự án WB8, Dự án VN SAT, Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn.

Trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng và xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ chính trị được giao, các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 ký kết Giao ước thi đua như sau:

  1. Thi đua hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn và hoạt động quản lý điều hành:

– Tổ chức triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của đơn vị theo đúng tiến độ đã đề ra.

– Tăng cường công tác xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Xây dựng đội ngũ CC, VC, NLĐ có năng lực, trình độ chuyên môn ngày càng cao, phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính.

– Thường xuyên quán triệt tác phong lề lối làm việc, tổ chức sắp xếp bộ máy, đảm bảo đơn giản các quy trình thủ tục giải quyết công việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của đơn vị.

  1. Chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; xây dựng tổ chức Đảng và đoàn thể chính trị:

– Phổ biến, quán triệt, triển khai các chủ trương của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước đến toàn thể CC, VC, NLĐ trong đơn vị. Thực hiện đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức hiệu quả, có nhiều cách làm và mô hình hay về thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

– Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh; các tổ chức đoàn thể trong sạch vững mạnh.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch năm 2019 của đơn vị theo tiến độ đề ra. Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đăng ký việc làm cụ thể theo chuyên đề năm 2019. Các đơn vị định kỳ tổ chức sinh hoạt chuyên đề và có đánh giá sơ kết, tổng kết việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, rút ra bài học kinh nghiệm để triển khai thực hiện tốt trong năm tiếp theo.

  1. Trách nhiệm của Trưởng cụm:

– Xây dựng Chương trình, kế hoạch, tổ chức điều hành các hoạt động thi đua; chủ trì các Hội nghị của Cụm thi đua, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng Sở Nông nghiệp và PTNT theo quy định.

– Xây dựng các tiêu chí thi đua, tổng hợp kết quả các cuộc họp của Cụm thi đua, chủ trì việc thẩm định bảng tự chấm điểm thi đua của các đơn vị trong Cụm.

– Chịu trách nhiệm trước Hội đồng thi đua khen thưởng Sở Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT về tổ chức hoạt động của Cụm thi đua số 1.

  1. Trách nhiệm của Phó trưởng cụm:

– Phối hợp với Cụm trưởng xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức điều hành các hoạt động, thay mặt Cụm trưởng điều hành, giải quyết các công việc của Cụm thi đua khi được Cụm trưởng ủy quyền.

  1. Trách nhiệm của các đơn vị thành viên Cụm thi đua:

– Phát động các phong trào thi đua, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung đã ký kết giao ước thi đua.

– Tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung các tiêu chí thi đua, thang bảng điểm của Cụm thi đua, kế hoạch tổ chức các hoạt động phong trào thi đua, tham gia bình xét khen thưởng cho các đơn vị thành viên trong Cụm thi đua.

– Tham gia đầy đủ các hoạt động phong trào do Cụm thi đua số 1 tổ chức.

Tại Hội nghị Cụm thi đua số 1 đã thông qua một số nội dung để hoạt động trong năm 2019 như: trồng cây phân tán, tổ chức giải bóng đá Mini, thăm hỏi các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng tại Buôn kết nghĩa, hội thao 05 Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng khu vực Tây nguyên nhằm kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm.

Hội nghị giao ước thi đua của Cụm thi đua số 1 thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất cam kết tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức các phong trào thi đua của Cụm thi đua số 1 trong năm 2019 nhằm thắt chặt tình đoàn kết, nỗ lực thi đua, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị và nội dung giao ước thi đua.

Tin: Phượng Vĩ