Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Thứ Hai, 30-05-2022 / 1:27:15 Sáng
959 Lượt xem

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

Để có cơ sở tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh góp ý đối với dự thảo theo nội dung Công văn số 4255/UBND-NNMT ngày 24/05/2022 của UBND tỉnh; ngày 27/5/2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành văn bản số 1529/ SNN-CCKL gửi các địa phương, các sở, ngành, đơn vị nghiên cứu, góp ý cho dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

Hồ sơ Dự thảo Nghị định được đăng tải tại đây hoặc tại đây

Văn bản góp ý của các địa phương

buy levitra uk online
, đơn vị đề nghị gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thông qua Chi cục Kiểm lâm) trước ngày 20/6/2022 để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định.

Phòng Truyền thông