Hoàn chỉnh lắp đặt 05 bảng tuyên truyền về chính sách chi trả DVMTR

Thứ Hai, 25-06-2018 / 3:22:55 Sáng
2551 Lượt xem

             Ngày 22/6/2018, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã tổ chức nghiệm thu để đưa vào sử dụng 05  bảng tuyên truyền về chính sách chi trả DVMTR

Thực hiện Quyết định 514/QĐ-UBND ngày 09/3/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2018. Trong đó có hạng mục thiết kế và xây dựng 05 bảng tuyên truyền về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo vệ, phát triển tài nguyên rừng nói chung và rừng có cung ứng dịch vụ môi trường rừng nói riêng thì một trong những  việc làm quan trọng là tuyên truyền được đến với mọi người dân để họ ý thức được trách nhiệm của mình đối với rừng và hiểu rõ mục đích, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Với mục đích thiết thực như vậy thì việc đầu tư lắp đặt bảng tuyên truyền về chính sách chi trả  dịch vụ môi trường rừng tại địa bàn các xã là hết sức cần thiết và cấp bách.

Qua khảo sát thực tế tại các địa phương trong tỉnh, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã thống nhất lắp đặt 05 bảng tuyên truyền về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại nơi có diện tích rừng cung ứng lớn nhưng có nguy cơ bị xâm hại cao, nơi có người dân tham gia thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng nhiều; 05 bản được lắp đặt tại xã Buôn Tría huyện Lắk; xã Hòa Sơn, xã Yang Mao huyện Krông Bông; xã Ea Sol, xã Ea Hiao huyện Ea Hleo. Vị trí đặt bảng trên hành lang cho phép của đường giao thông, nơi có nhiều người thường xuyên qua lại, chiều cao và hướng lắp đặt dễ nhận thấy.

Đến nay, 05 Bảng tuyên truyền về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng Quỹ tỉnh đã hợp đồng với công ty tư vấn thực hiện lắp đặt xong. Với nội dung tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ sẽ tác động tích cực đến nhận thức của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn trong việc nâng cao trách nhiệm và nghĩa vụ với sự nghiệp bảo vệ và phát triển rừng cũng như tuyên truyền có hiệu quả về chính sách chi trả DVMTR.

Nguyễn Thanh Việt, phòng Truyền thông