Hoàn thành xác định diện tích rừng chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Thứ Ba, 17-03-2020 / 8:35:45 Sáng
1262 Lượt xem

Để có cơ sở thực hiện chi trả tiền DVMTR trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng quy định tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT thành lập Đoàn xác định diện tích rừng chi trả DVMTR năm 2019 trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 1466/QĐ-SNN ngày 20/12/2019.

Từ ngày 07/01/2020 – 21/02/2020, Đoàn xác định diện tích rừng chi trả DVMTR của Sở Nông nghiệp và PTNT đã tiến hành xác định diện tích rừng chi trả DVMTR năm 2019 cho các chủ rừng là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng, thôn buôn và UBND cấp xã được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, công tác xác định diện tích rừng đã hoàn thành theo đúng kế hoạch với 171 đơn vị được xác định diện tích rừng chi trả DVMTR năm 2019, trong đó: chủ rừng là tổ chức 25 đơn vị, chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân 79 đơn vị, chủ rừng là cộng đồng, nhóm hộ 54 đơn vị, UBND cấp xã được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng 13 đơn vị, tổng diện tích rừng được chi trả DVMTR là 219.492,36ha.

Trên cơ sở kết quả xác định diện tích rừng chi trả DVMTR năm 2019, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh sẽ thực hiện chi trả tiền DVMTR năm 2019 cho các chủ rừng trên địa bàn tỉnh đảm bảo chính xác, khách quan, minh bạch và đúng quy định./.

Một số hình ảnh xác định diện tích rừng chi trả DVMTR năm 2019.

Tin, ảnh: Nguyễn Dân Giang – Phòng Kiểm tra, giám sát