Họp giao ban Quỹ tỉnh tháng 7/2018

Thứ Ba, 17-07-2018 / 1:02:47 Sáng
1335 Lượt xem

Ngày 09/7/2018, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh họp giao ban để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 6 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ tháng 7. Ông Nguyễn Minh Chí – Giám đốc Quỹ tỉnh chủ trì cuộc họp.

Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong tháng 6/2018 của các phòng chuyên môn, các chi nhánh Quỹ liên huyện, ý kiến của đồng chí Võ Minh Quân – phó Giám đốc Quỹ tỉnh; Ông Nguyễn Minh Chí – Giám đốc Quỹ tỉnh kết luận cuộc họp, trong đó nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai trong tháng 7 như sau:

NHIỆM VỤ CHUNG:

Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Quỹ tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm các nội quy, quy chế của cơ quan, nâng cao ý thức trách nhiệm trong hoạt động công vụ, chấn chỉnh và tăng cường kỷ cương kỷ luật, hành chính theo chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Công văn số 313/SNN-VPS ngày 22/02/2017 về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm và hiệu quả trong thi hành công vụ của công chức, viên chức, người lao động; Công văn số 866/SNN-VP ngày 28/4/2017 về việc triển khai Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 12/4/2017 của UBND tỉnh và Công văn số 04/QBVR-TCHC ngày 02/01/2018 của Quỹ tỉnh về việc tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm và hiệu quả trong thi hành công vụ của cán bộ Quỹ tỉnh trong năm 2018.

Các Phòng/Chi nhánh Quỹ liên huyện thực hiện nghiêm chế chế độ báo cáo quy định tại Công văn số 329/QBVR-KHTH ngày 31/5/2018 về việc thực hiện chế độ báo cáo tại Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh. Đối với nội dung báo cáo, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các Phòng/Chi nhánh Quỹ liên huyện cần báo cáo rõ ràng, đầy đủ các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch,… mà Lãnh đạo Quỹ tỉnh đã giao, trong đó phải có số liệu thực tế và có đánh giá tình hình, tiến độ, và chất lượng thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đây là một nội dung nhằm xét thi đua – khen thưởng cuối năm cho tập thể các Phòng/Chi nhánh Quỹ liên huyện cũng như cán bộ, công chức, người lao động Quỹ tỉnh. Đề nghị các Phòng/Chi nhánh Quỹ liên huyện và cán bộ, công chức, người lao động Quỹ tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện.

NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

Tiếp tục theo dõi và báo cáo kịp thời Ban giám đốc tình hình thực hiện các nội quy, quy chế của cơ quan đối với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Quỹ tỉnh.

Tham mưu Lãnh đạo Quỹ tỉnh lắp đặt tiếp 03 bảng tuyên truyền về Chính sách chi trả DVMTR tại các địa bàn trọng điểm, thiết thực.

Phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk thực hiện phóng sự 05 năm thực hiện Chính sách chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh, phát trên truyền hình Đắk Lắk.

Tham mưu triển khai các nội dung tại Quyết định 1433/QĐ-UBND ngày 27/6/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Phương án hỗ trợ trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2018.

Tham mưu tổ chức họp Hội đồng quản lý Quỹ nhằm sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

Rà soát, tổng hợp danh sách các chủ dự án có chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác phải nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng. Đối với các chủ dự án chưa nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ tỉnh, thực hiện rà soát, tổng hợp danh sách các đơn vị này, tiếp tục liên hệ, tìm hiểu các thông tin liên quan (địa chỉ trụ sở, số điện thoại để liên lạc, lãnh đạo đơn vị,…) để tham mưu phương án xử lý đối với các chủ dự án chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền trồng rừng thay thế theo quy định. Đối với các đơn vị đã hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền trồng rừng thay thế, tham mưu ban hành Thông báo đến các đơn vị, xác nhận đơn vị đã hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền.

Phối hợp với Chi cục Thủy sản, Sở Công thương và các đơn vị liên quan rà soát các cơ sở nuôi trồng thủy sản, các cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nguồn nước để tham mưu thu tiền DVMTR trong năm 2019 và các năm tiếp theo.

Tham mưu Lãnh đạo Quỹ tỉnh triển khai các nội dung có liên quan theo hướng dẫn tại Công văn số 85/VNFF-BĐH ngày 21/6/2018 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện Chính sách chi trả DVMTR.

Tham mưu thẩm định Phương án quản lý bảo vệ rừng và chi trả tiền DVMTR năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai.

Tham mưu xây dựng báo cáo sơ kết 5 năm (2013-2017) thực hiện chính sách chi trả tiền DVMTR trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các Phòng/Chi nhánh Quỹ liên huyện tham mưu tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết 5 năm (2013-2017) thực hiện chính sách chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh, dự kiến tháng 9-10/2018.

Tham mưu Lãnh đạo Quỹ tỉnh về việc tạm ứng tiền DVMTR năm 2018 cho các chủ rừng và UBND cấp xã có rừng cung ứng DVMTR.

Tham mưu Lãnh đạo Quỹ tỉnh triển khai nội dung tăng cường hệ thống thông tin, kiểm tra, giám sát để chủ động chi đúng, chi đủ tiền DVMTR theo Thông báo số 388/TB/TB-TCLN-VP ngày 27/3/2018 về Thông báo kết luận của Phó Tổng cục Lâm nghiệp Nguyễn Bá Ngãi tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng và các giải pháp thực hiện.

Tổ chức kiểm tra, giám sát các đơn vị cung ứng DVMTR và các đơn vị sử dụng DVMTR trong việc thực hiện chính sách chi trả DVMTR năm 2018 theo Kế hoạch số 164/KH-QBVR ngày 29/3/2018 về việc cung ứng DVMTR và công tác quản lý, sử dụng tiền DVMTR của đơn vị cung ứng, việc nộp tiền chi trả DVMTR của đơn vị sử dụng DVMTR .

Tham mưu Lãnh đạo Quỹ tỉnh về việc triển khai rà soát diện tích rừng ngoài lâm nghiệp để đưa vào Kế hoạch thu, chi tiền DVMTR năm 2019.

Tham mưu Lãnh đạo Quỹ tỉnh thẩm định, trình Sở Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Phương án quản lý bảo vệ rừng và chi trả tiền DVMTR năm 2018 của các chủ rừng và UBND cấp xã.

Tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng nhân ngày thương binh liệt sĩ 27/7 (27/7/1947-27/7/2018).

Tham gia Hội thao Khối thi đua các Sở Nông nghiệp và PTNT vùng Tây Nguyên, theo Công văn số 1746/SNN-TCCB ngày 05/7/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tạo điều kiện cho các Đoàn VĐV tham gia Hội thao Khối thi đua các Sở Nông nghiệp và PTNT vùng Tây Nguyên tại tỉnh Gia Lai.

Tin: Phượng Vĩ, phòng Truyền thông