Họp giao ban tháng 4/2018 của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh

Thứ Sáu, 20-04-2018 / 2:27:27 Sáng
1427 Lượt xem

Sáng ngày 10/4/2018, Ông Nguyễn Minh Chí – Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh (Quỹ tỉnh) chủ trì cuộc họp giao ban nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 3 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ tháng 4 của Quỹ tỉnh.

Kế luận tại cuộc họp, Ông Nguyễn Minh Chí – Giám đốc Quỹ tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai trong tháng 4 như sau:

I. NHIỆM VỤ CHUNG:

1. Đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Quỹ tỉnh tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm trong hoạt động công vụ, chấn chỉnh và tăng cường kỷ cương kỷ luật, hành chính theo chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và PTNT

2. Tiếp tục cập nhập, nghiên cứu các văn bản để tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ của Quỹ tỉnh đúng quy định; Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kế hoạch số 139/KH-QBVR ngày 27/3/2018 của Quỹ tỉnh về triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của công chức, viên chức và người lao động trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

3. Đề nghị Trưởng/phụ trách các phòng, Chi nhánh Quỹ liên huyện bám sát các nội dung tại các văn bản của UBND tỉnh để xây dựng Kế hoạch triển khai nhiệm vụ cụ thể cho phòng/Chi nhánh Quỹ liên huyện.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

1. Phòng Tổ chức – Hành chính chủ trì, phối hợp với các phòng/Chi nhánh Quỹ liên huyện tham mưu các Quyết định thành lập các Đoàn, Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Quỹ tỉnh để tránh xảy ra tình trạng trùng lặp thành viên giữa các Đoàn, Tổ công tác, chồng chéo nhiệm vụ.

2. Tham mưu trình Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chính sách chi trả DVMTR, nhân dịp tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết 5 năm (2013-2017) thực hiện chính sách chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh.

3. Làm việc với Phòng giáo dục và Đào tạo và Lãnh đạo các trường học tại các xã có diện tích rừng cung ứng DVMTR ở 04 huyện: Lắk, Ea Kar, Ea H’leo, Krông Năng để thực hiện truyền thông “Chính sách chi trả DVMTR đồng hành cùng học sinh tới trường” bằng nhiều hình thức: trồng cây xung quanh khuôn viên trường, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về bảo vệ rừng và chính sách chi trả DVMTR, diễn kịch tuyên truyền về bảo vệ rừng, về DVMTR và tặng các suất quà như: vở, mũ, tờ rơi, tờ gấp,… cho các em học sinh ở các trường.

4. Thiết kế các chương trình tuyên truyền (diễn kịch, văn nghệ,…) phải gắn với mục tiêu bảo vệ rừng, môi trường và chính sách chi trả DVMTR với nội dung dễ hiểu, ngôn từ gắn với thực tế để người dân và các em học sinh dễ tiếp cận với chính sách chi trả DVMTR.

5. Liên hệ làm việc với Đài phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk thực hiện 01 phóng sự 05 năm thực hiện Chính sách chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh.

6. Tổng hợp nguồn thu tiền trồng rừng thay thế đối với 25 dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, cân đối với các dự án đã được trồng, tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh giao kế hoạch trồng rừng thay thế năm 2018 theo quy định tại Thông tư số 23/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

7. Xây dựng kế hoạch khảo sát, đánh giá thực địa ở các huyện có đăng ký trồng cây phân tán,gồm 06 huyện: Lắk, Krông Bông, Ea Kar, M’Đrắk, Ea H’leo, Krông Năng, để xây dựng phương án trồng cây phân tán trên địa bàn, trình Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt.

8. Tham mưu dự thảo văn bản trình Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn Công ty Cổ phần Nguồn Sáng nộp tiền trồng rừng thay thế Dự án đầu tư công trình thủy điện Ea M’Đoal 2 tại xã Ea M’Đoal, huyện M’Đrắk

9. Tham mưu triển khai thanh toán, chuyển tiền DVMTR cho các chủ rừng, các hộ nhận khoán bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh qua tài khoản ngân hàng thương mại ở các khu vực thuận lợi theo chỉ đạo của Tổng cục Lâm nghiệp tại Công văn số 251/TCLN-KHTC ngày 28/02/2018 về việc thực hiện chính sách chi trả DVMTR và trồng rừng thay thế.

10. Phối hợp với các chủ rừng thống nhất việc áp dụng hệ số K với hộ nhận khoán bảo vệ rừng và được thể hiện trong hợp đồng khoán theo quy định tại Khoản 3, Điều 16 của Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả DVMTR.

Tin: Hồ Thị Hồng – Quỹ BVPTR tỉnh.