Họp giao ban tháng 9/2018 của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh

Thứ Sáu, 07-09-2018 / 7:31:39 Sáng
1167 Lượt xem

Ngày 06/9/2018, tại văn phòng Quỹ tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Chí – Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý, Giám đốc Quỹ tỉnh chủ trì cuộc họp giao ban để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7,8/2018 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 9/2018. Tham dự cuộc họp có đại diện Ban Giám đốc, Trưởng/Phụ trách các Phòng/Chi nhánh Quỹ liên huyện và toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Quỹ tỉnh.

Sau khi nghe Trưởng phòng Kế hoạch – Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7,8/2018 theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Quỹ tỉnh tại Thông báo giao ban số 395/TB-QBVR ngày 09/7/2018 của các phòng chuyên môn và ý kiến của đồng chí Võ Minh Quân – Phó Giám đốc Quỹ tỉnh cùng đại diện các phòng và chi nhánh Quỹ liên huyện. Đồng chí Nguyễn Minh Chí – Giám đốc Quỹ tỉnh kết luận một số nội dung chủ yếu sau đây:

Tiếp tục triển khai, quán triệt sâu rộng Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 08/4/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), nâng cao hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước; Quyết định số 2784/QĐ-UBND ngày 09/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU; Quyết định số 951/QĐ-UBND ngày 08/4/2018 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch CCHC nhà nước tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2006 – 2020; Quyết định số 539/QĐ-SNN ngày 05/5/2016 của Sở ban hành Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016 – 2020;

Chuẩn bị công tác tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm (2013-2017) thực hiện chính sách chi trả tiền DVMTR trên địa bàn tỉnh;

Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Phương án tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2018 – 2020;

Tiếp tục giải ngân tiền chi trả DVMTR năm 2018 cho các chủ rừng và UBND cấp xã có cung ứng DVMTR;

Tiếp tục triển khai công tác xây dựng bản đồ chi trả DVMTR trình cấp thẩm quyền thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt;

Tiếp tục triển khai nội dung tăng cường hệ thống thông tin, kiểm tra, giám sát để chủ động chi đúng, chi đủ tiền DVMTR;

Tiếp tục tham mưu thẩm định Phương án quản lý bảo vệ rừng và chi trả tiền DVMTR năm 2018 của các chủ rừng trên địa bàn tỉnh;

Tiếp tục triển khai Chương trình “Chính sách chi trả DVMTR đồng hành cùng học sinh đến trường” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả trồng rừng thay thế của các đơn vị thực hiện trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh;

Tiếp tục kiểm tra, giám sát trồng cây phân tán năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Tin: Nguyễn Thị Hạnh – Phòng Tổ chức