Họp tổ công tác rà soát, hiệu chỉnh số liệu diện tích rừng cung ứng DVMTR và xây dựng bản đồ chi trả DVMTR năm 2018 trên địa bàn huyện Ea Kar và M’Đrắk

Thứ Sáu, 07-12-2018 / 1:37:24 Sáng
1525 Lượt xem

Để có cơ sở chi trả tiền DVMTR cho các đối tượng tham gia cung ứng DVMTR, ngày 15/11/2018 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Quyết định số 1259/QĐ-SNN thành lập các tổ công tác để rà soát, hiệu chỉnh số liệu diện tích rừng cung ứng DVMTR và xây dựng bản đồ chi trả DVMTR năm 2018.

Ngày 04/12/2018 tại Ban quản lý rừng phòng hộ Núi Vọng Phu, tổ công tác cấp tỉnh đã có buổi làm việc với tổ công tác cấp huyện, Hạt Kiểm lâm, UBND các xã và các chủ rừng có cung ứng DVMTR để phổ biến nội dung, cách thức  tổ chức và thực hiện việc rà soát, hiệu chỉnh số liệu diện tích rừng chi trả DVMTR năm 2018 trên địa bàn huyện Ea Kar và M’Đrắk.

Về phía tổ công tác cấp tỉnh có ông Nguyễn Văn Bình – Trưởng phòng Kiểm tra Giám sát, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh.

Trên cơ sở kết quả diện tích theo kiểm kê rừng và kết quả xác minh, nghiệm thu các năm trước, các chủ rừng đã tiến hành tổng hợp số liệu, lưu trữ và chi trả tiền DVMTR, xây dựng bản đồ và hồ sơ chi trả năm 2018. Tuy nhiên, số liệu diện tích và bản đồ trong hồ sơ chi trả năm 2018 lại chưa được gắn với cơ sở dữ liệu kèm theo, đồng thời chưa tích hợp một cách đồng bộ các thông tin về hiện trạng tài nguyên rừng và chủ rừng. Đặc biệt tại một số nơi việc cập nhật diễn biến rừng chưa được thực hiện thường xuyên do đó dẫn đến tại một số chủ rừng có sự sai khác giữa thực tế và hồ sơ, bản đồ.

Để bảo đảm việc chi trả tiền DVMTR đúng đối tượng, đúng diện tích, công khai, minh bạch thì việc rà soát, hiệu chỉnh số liệu diện tích rừng có cung ứng  DVMTR là rất quan trọng.

Sau khi rà soát, hiệu chỉnh thì Bản đồ chi trả tiền DVMTR năm 2018 sẽ được sử dụng trong quản lý, điều hành của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh phục vụ công tác chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng các năm tiếp theo. Việc Xây dựng bản đồ chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh được xem là nhiệm vụ cấp bách để tăng cường hiệu quả hoạt động của trong việc thực thi chính sách chi trả DVMTR.

Tin: Thanh Việt, Chi nhánh M’Đrắk – Ea Kar