HỌP TỔ KIỂM TRA, THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ XÂY DỰNG BẢN ĐỒ CHI TRẢ DVMTR NĂM 2019.

Thứ Ba, 18-06-2019 / 1:02:08 Sáng
1018 Lượt xem

Thực hiện Công văn số 795/SNN-QBVR ngày 25/3/2019 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn về xây dựng bản đồ chi trả DVMTR năm 2019, Kế hoạch số 247/KH-QBVR ngày 01/4/2019 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng  tỉnh; Ngày 17/6/2019, đồng chí Võ Minh Quân – PGĐ Quỹ tỉnh chủ trì cuộc họp để xây dựng kế hoạch kiểm tra, thẩm định kết quả xây dựng bản đồ chi trả DVMTR năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp có đầy đủ các thành viên kiểm tra, thẩm định kết quả xây dựng bản đồ chi trả DVMTR năm 2019.


Với mục đích kiểm tra công tác rà soát diện tích, hiện trạng rừng cung ứng DVMTR của các chủ rừng là tổ chức, UBND cấp xã và tổ chức khác được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng có cung ứng DVMTR trên địa bàn tỉnh, phục vụ cho công tác xây dựng bản đồ chi trả DVMTR năm 2019; tiến hành thẩm định bản đồ chi trả DVMTR năm 2019 làm cơ sở tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định; Đảm bảo việc chi trả DVMTR năm 2019 trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng đối tượng, diện tích theo quy định.

Nội dung kế hoạch nêu rõ yêu cầu đối với từng đơn vị, tổ chức có liên quan: Tổ kiểm tra, thẩm định kết quả xây dựng bản đồ triển khai thực hiện việc kiểm tra, thẩm định kết quả xây dựng bản đồ chi trả DVMTR năm 2019 cho các chủ rừng có cung ứng DVMTR trên địa bàn tỉnh theo quy định; Xác định mục đích của công việc cần thực hiện, phối hợp chặt chẽ với các chủ rừng có cung ứng DVMTR và các đơn vị có liên quan triển khai có hiệu quả nội dung Kế hoạch nhằm đảm bảo đúng thời gian quy định; Các chủ rừng phải có trách nhiệm chuẩn bị các tài liệu, hồ sơ liên quan cung cấp cho tổ kiểm tra, thẩm định kết quả xây dựng bản đồ, tuân thủ và tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành tốt nhiệm vụ; Phối hợp với Hạt Kiểm Lâm sở tại để cán bộ được cử tham gia, chuẩn bị và cung cấp đầy đủ cho tổ về số liệu về diễn biến tài nguyên rừng năm 2019 của các đơn vụ chủ rừng trên địa bàn quản lý.

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên tham dự, đồng chí Võ Minh Quân – PGĐ Quỹ tỉnh thông qua dự thảo kế hoạch kiểm tra, thẩm định kết quả xây dựng bản đồ chi trả DVMTR năm 2019, giao cho Phòng Kiểm tra – Giám sát hoàn chỉnh để ký ban hành đưa vào triển khai thực hiện.

Tin: Xuân Vân, phòng Truyền thông