Họp triển khai kế hoạch công tác năm 2023

Thứ Hai, 30-01-2023 / 2:15:35 Sáng
277 Lượt xem

Để thực hiện tốt và triển khai có hiệu quả công tác thu chi tiền dịch vụ môi trường rừng ngay từ những tháng đầu năm 2023. Sáng ngày 30/01/2023, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp triển khai thực hiện Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2023. Ông Nguyễn Minh Chí – Phó Chủ tịch HĐQL Quỹ, Giám đốc Quỹ tỉnh chủ trì cuộc họp.

Năm 2022, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam, UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT; sự hỗ trợ, phối hợp của các sở, ban ngành tỉnh cùng toàn thể cán bộ, người lao động đã nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Để thực hiện tốt và triển khai có hiệu quả kế hoạch 2023, Ông Nguyễn Minh Chí – Phó Chủ tịch HĐQL Quỹ, Giám đốc Quỹ tỉnh đề nghị trưởng các phòng, chi nhánh Quỹ liên huyện căn cứ Kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2023 được UBND tỉnh về việc phê duyệt tại Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 18/01/2023, Công văn số 232/SNN-QBVR ngày 19/01/2023 của Sở Nông nghiệp xác định các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện đúng nhiệm vụ được phân công đảm bảo đúng tiến độ, đúng quy định để triển khai thực hiện tốt và có hiệu quả; thường  xuyên đánh giá những nhiệm vụ làm được và chưa làm được, báo cáo lãnh đạo Quỹ tỉnh xem xét, cho ý kiến, chỉ đạo kịp thời;

Ông Nguyễn Minh Chí – Phó Chủ tịch HĐQL Quỹ, Giám đốc Quỹ tỉnh đề nghị toàn bộ cán bộ, người lao động Quỹ tỉnh tăng cường ứng dụng thông tin, chuyển đổi số trong các hoạt động chuyên môn; tiếp tục nghiên cứu, áp dụng chuyển đổi số trong công tác thu, chi, xác định diện tích rừng, xây dựng bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng; phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan đôn đốc, có phương án thu tiền dịch vụ môi trường rừng chậm nộp; nâng cao và đa dạng các hoạt động tuyên truyền, truyền thông về chi trả dịch vụ môi trường rừng./.

Phòng Truyền thông