Hướng dẫn áp dụng hệ số K thành phần làm cơ sở tính toán mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh.

Thứ Sáu, 02-03-2018 / 2:59:43 Sáng
4011 Lượt xem

Ngày 22/02/2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Công văn số 398/SNN-QBVR gửi Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh; Các bên cung ứng DVMTR trên địa bàn tỉnh V/v hướng dẫn áp dụng hệ số K thành phần làm cơ sở tính toán mức chi trả tiền DVMTR; Trên cơ sở điều kiện cụ thể của địa phương, hệ số K được quy định tại Khoản 1, Điều 4, Thông tư số 22/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chính sách chi trả DVMTR của Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh đã chỉ đạo tại Công văn số 598/UBND-NNMT ngày 22/01/2018, cụ thể:

  1. Hướng dẫn áp dụng các hệ số K thành phần trên địa bàn tỉnh.
  2. a) Hệ số K1: Điều chỉnh mức chi trả DVMTR theo trữ lượng rừng, gồm rừng giàu, rừng trung bình và rừng nghèo. Hệ số K1 có giá trị bằng 1,00 áp dụng cho tất cả các trữ lượng rừng đủ điều kiện cung ứng DVMTR.
  3. b) Hệ số K2: Điều chỉnh mức chi trả DVMTR theo mục đích sử dụng rừng, gồm rừng đặc dụng, phòng hộ và rừng sản xuất. Hệ số K2 có giá trị bằng 1,00 áp dụng cho tất cả các mục đích sử dụng rừng.
  4. c) Hệ số K3: Điều chỉnh mức chi trả DVMTR theo nguồn gốc hình thành rừng, gồm rừng tự nhiên và rừng trồng. Hệ số K3 có giá trị bằng: 1,00 đối với rừng tự nhiên; 0,90 đối với rừng trồng.
  5. d) Hệ số K4: Điều chỉnh mức chi trả DVMTR theo mức độ khó khăn được quy định đối với diện tích cung ứng DVMTR nằm trên địa bàn các xã khu vực I, II, III theo quy định tại Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Hệ số K4 có giá trị bằng 1,00 áp dụng cho mọi khu vực trên địa bàn tỉnh.
  6. Theo đó, Sở Nông nghiệp và PTNT giao Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh phối hợp với Chi cục Kiểm lâm và các cơ quan, tổ chức có liên quan, hàng năm xác định hệ số K của các lô rừng cung ứng DVMTR làm cơ sở tính toán mức chi trả DVMTR cho phù hợp.

                                                                                        (Nguồn: Hồ Thị Hồng – Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh)