Hướng dẫn một số nhiệm vụ quan trọng thúc đẩy triển khai chuyển đổi số năm 2022

Thứ Sáu, 15-04-2022 / 12:58:37 Sáng
456 Lượt xem

Ngày 13/4/2022, UBND tỉnh có Công văn số 2904/UBND-KGVX yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thúc đẩy chuyển đổi số năm 2022 với định hướng xuyên suốt là “Đưa hoạt động của người dân, doanh nghiệp lên môi trường số và quan tâm, tập trung chỉ đạo triển khai 21 nhiệm vụ, giải pháp quan trọng”.

Nội dung Công văn số 2904/UBND-KGVX tại đây

UBND tỉnh xác định năm 2022 là năm đẩy mạnh chuyển đổi số theo hướng lấy người dân làm trung tâm, toàn dân và toàn diện; yêu cầu các ngành, địa phương tập trung triển khai nhiệm vụ sau:

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 02/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 3330/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk, xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột trở thành đô thị thông minh 2 giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh đắk Lắk, xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột trở thành đô thị thông minh năm 2022.

Triển khai, duy trì, cập nhật Khung kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh (Quyết định số 3962/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Lắk, phiên bản 2.0) bảo đảm phù hợp với Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam.

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố phổ biến, quán triệt tới các đơn vị trực thuộc về hai nguyên tắc bảo đảm an toàn, an ninh mạng, cụ thể là: (1) Hệ thống chưa kết luận bảo đảm an toàn, an ninh mạng chưa đưa vào sử dụng. (2) Hệ thống thử nghiệm, có dữ liệu thật thì phải tuân thủ đầy đủ quy định như hệ thống chính thức.

Thiết lập mạng lưới công nghệ số cộng đồng hỗ trợ triển khai chính phủ số, kinh tế số và xã hội số đến các xã, phường, thị trấn.

Triển khai Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 18/3/2022 của UBND tỉnh về hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk năm 2022.

Nâng cao năng lực

putty download/
, chất lượng dịch vụ và mở rộng kết nối, giám sát, kiểm soát truy cập tập trung Mạng truyền số liệu chuyên dùng ổn định, thông suốt, kết nối từ tỉnh đến cấp xã để phục vụ chính quyền số.

Tổ chức tuyên truyền, thúc đẩy người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ cao hiệu quả, trong đó đặc biệt chú trọng tới việc rà soát, tham mưu cho cấp có thẩm quyền ban hành chính sách giảm lệ phí nếu thực hiện thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến; giao chỉ tiêu về tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ và tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến đến từng sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố; huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị – xã hội, doanh nghiệp và cộng đồng trong việc phổ biến, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Thực hiện đo lường, đánh giá, công bố xếp hạng mức độ phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, chuyển đổi số đối với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Phòng Truyền thông