Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2024

Thứ Sáu, 10-05-2024 / 6:52:10 Sáng
119 Lượt xem

Triển khai Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 06/05/2024 của UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai năm 2024 trên địa bàn tỉnh; ngày 09/5/2024, Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan thường trực phòng chống thiên tai của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh) có văn bản số 1715/SNN-PCTT gửi các Sở, ban, ngành của tỉnh; Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh; UBND, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị trực thuộc Sở triển khai một số nội dung để hưởng ứng.

1. Chủ đề Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2024 là:

“Hành động sớm – Chủ động trước thiên tai”.

2. Mục tiêu: Tăng cường thông tin truyền thông, nâng cao năng lực cộng đồng; nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống thiên tai; sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai năm 2024.

3. Thời gian thực hiện: Tập trung trong tháng 5/2024.

4. Nội dung thực hiện:

a) Các Sở, ban, ngành của tỉnh:

– Căn cứ nội dung Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 06/05/2024 của UBND tỉnh và chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai năm 2024 của ngành đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

– Tổ chức các hoạt động thông tin, truyền thông phù hợp tới công chức, viên chức, người lao động và các cơ quan trực thuộc về công tác phòng chống thiên tai.

b) Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh:

– Chỉ đạo, hướng dẫn Ban Đại diện Hội Người cao tuổi các cấp phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2024 theo kế hoạch đề ra.

– Phối hợp thực hiện phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng, tránh với các loại hình thiên tai phổ biến tới cộng đồng.

c) UBND, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN các huyện, thị xã Buôn Hồ, thành phố Buôn Ma Thuột:

– Căn cứ Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 06/05/2024 của UBND tỉnh, chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế tại địa phương để hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2024.

– Chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông thông qua hệ thống đài truyền hình, truyền thanh, cơ quan báo chí địa phương và Trang thông tin phòng chống thiên tai của huyện, xã (facebook) về chủ đề, mục đích ý nghĩa của Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai năm 2024; Tình hình thiên tai và giải pháp phòng tránh với các loại hình thiên tai phổ biến tại địa phương.

– Phối hợp với Ban Đại diện Hội Người cao tuổi cấp huyện hướng dẫn già làng, trưởng bản và người cao tuổi có uy tín trong cộng đồng tuyên truyền tới người dân về phòng, chống thiên tai tại cơ sở.

d) Các đơn vị trực thuộc Sở: Căn cứ điều kiện thực tế tại đơn vị và nội dung Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 06/05/2024 của UBND tỉnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng phù hợp, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Giao Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh chủ trì phối hợp với Văn phòng Sở tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2024 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

5. Kinh phí: Các cơ quan, đơn vị chủ động cân đối, bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước, quỹ phòng, chống thiên tai và các nguồn kinh phí hợp pháp khác hoặc huy động từ nguồn vốn xã hội hóa.

(Tài liệu phục vụ công tác thông tin truyền thông trong Tuần lễ được đăng tải tại website: http://phongchongthientai.daklak.gov.vn/).

6. Các địa phương, đơn vị báo cáo kết quả triển khai hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2024 về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 02/6/2024 để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai theo quy định.

Quỹ Bảo vệ và PTR