Kế hoạch nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2024

Thứ Ba, 18-06-2024 / 1:06:10 Sáng
79 Lượt xem

Ngày 17/06/2024, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Kế hoạch số 115/KH-UBND về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2024. 

Kế hoạch số 115/KH-UBND xem tại đây và tại đây

Theo đó mục tiêu của kế hoạch là đạt được các mục tiêu đề ra tại Quyết định số 3478/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình cải cách hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Đắk Lắk năm 2024, Quyết định số 3330/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk, xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị), tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu xác định cụ thể mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, thời gian và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị.

Tuyên truyền, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến để nâng cao số lượng hồ sơ xử lý trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Đắk Lắk (Hệ thống iGate).

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, phát huy vai trò tích cực, chủ động của người đứng đầu trong việc triển khai nội dung Kế hoạch.

Hoàn thành các chỉ tiêu về tăng tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến bảo đảm dễ sử dụng, thân thiện với người dùng. Triển khai có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm trong cải cách hành chính năm 2024.

Quỹ bảo vệ và PTR tỉnh