Kế hoạch phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn tỉnh

Thứ Ba, 01-03-2022 / 1:32:44 Sáng
435 Lượt xem

Ngày 28/02/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 42/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn tỉnh.

(ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Mục đích của Kế hoạch nhằm quán triệt đầy đủ, sâu sắc các nội dung Đề án 06 đến các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND huyện, thị xã, thành phố nhằm nâng cao nhận thức về sự cần thiết phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là người đứng đầu các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố; sự tham gia của tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong quá trình triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh; xác định thành công của Đề án là yếu tố quyết định, đảm bảo sự thành công của chuyển đổi số. Đồng thời đẩy mạnh việc kết nối, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và cung cấp dịch vụ công trực tuyến…

Các nhiệm vụ chủ yếu của Kế hoạch là: Tham gia ý kiến vào dự thảo các văn bản hoàn thiện chính sách, pháp luật về phát triển, cung cấp ứng dụng, dịch vụ số liên quan đến thông tin dân cư. Tiếp tục hoàn thiện dữ liệu dân cư đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống”, tiếp tục tổ chức thu nhận hồ sơ, cấp thẻ Căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh.

Phục vụ giải quyết TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến (thực hiện tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu dân cư giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng Dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh phục vụ xác thực, chia sẻ thông tin công dân khi thực hiện TTHC; phối hợp triển khai hệ thống định danh và xác thực điện tử bảo đảm đáp ứng các yêu cầu tại Quyết định số 34/2021/QĐ-TTg, ngày 8/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu CCCD và cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh…).

Phục vụ phát triển kinh tế, xã hội (triển khai ứng dụng các tính năng của chip điện tử gắn trên thẻ CCCD và ứng dụng VNEID trong các lĩnh vực của đời sống, xã hội nhất là các lĩnh vực chuyển đổi số mạnh nhất như ngân hàng, tài chính, viễn thông, điện, nước; tổ chức triển khai hoạt động định danh và xác thực điện tử phục vụ phát triển kinh tế, xã hội với việc tham gia mạnh mẽ từ các doanh nghiệp trong hoạt động cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử)…

Phòng Truyền thông