Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh

Thứ Ba, 05-07-2022 / 2:35:33 Sáng
389 Lượt xem

Ngày 27/6/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND về việc thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh.

Xem Kế hoạch số 129/KH-UBND tại đây

Mục đích Kế hoạch là nâng cao nhận thức và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hành động của cán bộ, đảng viên, người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hiểu rõ chuyển đổi số là xu hướng phát triển tất yếu trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, là điều kiện tiên quyết tạo sức bật cho tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội của tỉnh. Phổ cập kỹ năng số cho các đối tượng tham gia vào quá trình chuyển đổi số, thúc đẩy chuyển đổi số, mở ra cơ hội tiếp cận các dịch vụ số một cách bình đẳng và toàn diện. Tạo nguồn nhân lực để thực hiện chuyển đổi số hiệu quả và bền vững, giúp thực hiện thành công các mục tiêu trong Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 02/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Yêu cầu xác định các nội dung, nhiệm vụ về nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số phải thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng để áp dụng, triển khai nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh dựa trên công nghệ số. Triển khai quyết liệt, đồng bộ với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, cá nhân tại địa phương; đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện và xác định rõ lộ trình, thời gian hoàn thành, nguồn lực thực hiện đối với từng nhiệm vụ. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực thúc đẩy nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số.

Phòng Truyền thông