Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2022

Thứ Năm, 15-09-2022 / 7:35:19 Sáng
511 Lượt xem

Ngày 13/9/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 175/KH-UBND về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2022.

Kế hoạch số 175/KH-UBND xem tại đây

Mục đích Kế hoạch là Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, qua đó, nêu cao tinh thần trách nhiệm ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, tác phong, lề lối làm việc, đạo đức công vụ, góp phần tích cực, hiệu quả thực hiện cải cách hành chính. Thông qua Cuộc thi phổ biến sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tỉnh Đắk Lắk về cải cách hành chính và các chỉ số: Cải cách hành chính; Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh; Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước; Sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông; Chuyển đổi số cấp tỉnh. Từ đó, góp phần thực hiện tốt Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030; nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, xung kích hăng hái tham gia vào công tác cải cách hành chính ở cơ quan, đơn vị, địa phương; Cuộc thi được tổ chức công khai, minh bạch, có hiệu quả, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân tham gia. Cuộc thi được phát động, tổ chức trong phạm vi toàn tỉnh Đắk Lắk.

Phòng Truyền thông